Đà Nẵng – Nhật ký Trao quà từ thiện tại TT nuôi dưỡng trẻ mồ côi chữ thập đỏ


V?i m?c ?ích chia s? n?i ?au và giúp các b?nh nhân nhi m? côi có thêm ngh? l?c s?ng, trong chi?u ngày 31/7/2013, sau khi r?i trung tâm ph?ng d??ng ng??i có công Cách M?ng, Ông Ph?m L??ng Hòa -T?ng  giám ??c, cùng các ??ng chí lãnh ?ao T?p ?oàn CADI-SUN, ??i di?n H?i ch? th?p ?? tp ?à N?ng, ??i s? Nhân ái – Hoa h?u Di?m H??ng, cùng ?oàn tình nguy?n viên ?ã ?ã t?i th?m và tr?c ti?p trao quà t? thi?n cho các em nh? t?i trung tâm nuôi d??ng tr? m? côi – Tp ?à N?ng. ?oàn ?ã trao t?ng các em s?a, b?m, gi?y v? sinh, t?ng giá tr? 15 tri?u ??ng.

Trung tâm Nuôi d??ng Tr? m? côi là Trung tâm nhân ??o c?a H?i Ch? Th?p ?? Thành ph? ?à N?ng ???c thành l?p tháng 3 n?m 1995, v?i ngu?n kinh phí ho?t ??ng d?a vào v?n ??ng, quyên góp t? thi?n. Trung tâm có ??a ch? t?i s? 283 Lê V?n Hi?n, Qu?n Ng? Hành S?n, Tp ?à N?ng. Hi?n t?i trung tâm ?ang nuôi d??ng 23 tr? m? côi trong ?ó có các bé b? d? t?t não, tai bi?n, u… là con em c?a nh?ng ng??i b? bênh HIV/ AIDS.

 

Ông Hu?nh T?n Quy?n – Phó t?ng giám ??c CADI-SUN chia s?: “Các em b?nh nhân dù tu?i còn nh? nh?ng l?i m? côi, ph?i ch?ng ch?i v?i c?n b?nh quái ác. Không ch? ?au ??n v? th? xác, tinh th?n c?a các em b? t?n th??ng r?t nhi?u. Chúng tôi t? ch?c ch??ng trình làm t? thi?n này ?? giúp các em s? v?i b?t n?i ?au và có thêm ngh? l?c s?ng”. Dù ch? là món quà nh? nh?ng t?m lòng, s? ??ng c?m cùng nh?ng l?i h?i th?m, ??ng viên c?a các ??ng chí lãnh ??o CADI-SUN v?i các cháu thi?u niên, nhi ??ng, ?ã làm xúc ??ng nhi?u ng??i.