Tiếp tục các hoạt động cứu trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt


Hôm nay (27-10) Chi nhánh Công ty CADI-SUN t?i Ngh? An ph?i h?p v?i chính quy?n ??a ph??ng và M?t tr?n T? qu?c ?ã trao t?n tay 200 su?t quà cho ng??i dân vùng l? ? xã Qu?ng Th?y, huy?n B? Tr?ch, t?nh Qu?ng Bình –  m?t trong nh?ng vùng b? thi?t h?i n?ng n? nh?t trong ??t m?a l? v?a qua.

 

?oàn Công tác CADI-SUN c?ng h?t s?c chia s? và c?m th??ng tr??c nh?ng m?t mát v? tài s?n, v?t ch?t c?a ??ng bào vùng l?. S? nhi?t tình cùng v?i nh?ng tình c?m chân thành ?ã khi?n bà con vùng l? h?t s?c ph?n kh?i, c?m ??ng và t? lòng bi?t ?n sâu s?c v? nh?ng ngh?a c? cao ??p c?a ?oàn công tác và toàn th? CBCNV Công ty. Tuy r?ng món quà dành cho m?i h? dân g?p khó kh?n ch?a l?n nh?ng bà con ?ã r?t ?m lòng và th?u hi?u “m?t mi?ng khi ?ói b?ng m?t gói khi no” nh?m góp ph?n ti?p s?c kh?c ph?c h?u qu? l? l?t.

 

M?a l? ?i qua h?n m?t tu?n, ng??i dân t?i ??a ph??ng ?ã ph?i v?t v? s?a ch?a l?i nh?ng ?? ??c b? h? h?ng, d?n d?p và t?ng b??c kh?c ph?c, ?n ??nh cu?c s?ng trên m?nh ??t nghèo, l?i luôn ph?i h?ng ch?u nh?ng h?u qu? kh?c nghi?t t? thiên nhiên nh? l?i bài th? “Mi?n Trung” c?a nhà th? Hoàng Tr?n C??ng ?ã vi?t:
Bao gi? em v? th?m

….
M?nh ??t nghèo m?ng t?i không k?p r?t
Lúa con gái mà g?y còm úa ??
Ch? có bão là t?t t??i nh? c?
Không ai gieo m?c tr?ng m?t nghèo
”.

 

M?t s? hình ?nh trao quà t?i Qu?ng Bình:

Ti?p t?c các ho?t ??ng c?u tr? ng??i dân b? thi?t h?i do l? l?t

Công ty CADI-SUN tr?c ti?p trao t?ng quà ??n t?n tay ng??i dân chính xác, ??y ??, k?p th?i và minh b?ch.

 

Ti?p t?c các ho?t ??ng c?u tr? ng??i dân b? thi?t h?i do l? l?t

M?i su?t quà tr? giá 1 tri?u ??ng bao g?m 500 nghìn ??ng ti?n m?t và các nhu y?u ph?m c?n thi?t

 

Ti?p t?c các ho?t ??ng c?u tr? ng??i dân b? thi?t h?i do l? l?t

 

Ti?p t?c các ho?t ??ng c?u tr? ng??i dân b? thi?t h?i do l? l?t

Mong r?ng mi?n Trung yêu th??ng s? không còn ph?i h?ng ch?u thêm nh?ng thiên tai.


  • By admin
  • Comments closed