Quảng Nam – Nhật ký Thăm TT bảo trợ nạn nhân chất độc da cam & trẻ em bất hạnh


Trong khuôn kh? chuy?n t? thi?n trao nhà t?i Qu?ng Nam, ?oàn công tác c?a qu? t? thi?n Cadi-sun Hành Trình Nhân Ái ?ã dành th?i gian ??n v?i trung tâm b?o tr? n?n nhân ch?t ??c da cam/dioxin và tr? em b?t h?nh tình Qu?ng Nam. T?i ?ây, có 40 em nh? có hoàn c?nh b?t h?nh ?ang ???c trung tâm nuôi d??ng, c?u mang, trong ?ó có nh?ng em b? ?nh h??ng ch?t ??c da cam khi?n c? th? không phát tri?n bình th??ng ???c.

Thay m?t ch??ng trình, ông Võ V?n Ái giám ??c ?ã trao t?ng mì tôm, n??c m?m, bánh trung thu và l?ng ?èn, nhu y?u ph?m khác ?? các em nh? có ?i?u ki?n vui ch?i, ?ón mùa trung thu m?i ?ang b?t ??u.