Tết vì người nghèo – Ấm áp ngày xuân


V?i khát khao mang ??n m?t mùa xuân ?p áp, m?t cái T?t th?t ý ngh?a, góp ph?n ?em l?i ni?m vui cho nh?ng ng??i có hoàn c?nh khó kh?n, Công ty CADI-SUN ph?i h?p v?i H?i ch? th?p ??, Phòng Lao ??ng xã h?i qu?n Thanh Xuân trao t?ng h?n 500 ph?n quà T?t, m?i su?t quà tr? giá 500 nghìn ??ng cho các ??i t??ng nghèo, tr? em nghèo v??t khó, n?n nhân ch?t ??c da cam Qu?n Thanh Xuân.

IMG_9028

Ông Hu?nh T?n Quy?n – Phó t?ng giám ??c c.ty CADI-SUN trao t?ng quà cho ng??i nghèo

Vào nh?ng d?p ??c bi?t trong n?m nh? l?, t?t, chính là th?i ?i?m chúng ta th?y ???c s? khác bi?t gi?a “h?nh phúc” và “b?t h?nh” rõ ràng nh?t. Khi b?n có ?? ti?n ?? mua s?m, có n?i ?? v? và có nh?ng ng??i thân bên c?nh thì nh?ng ng??i nghèo v?n ph?i b??n ch?i ki?m s?ng. Có nhi?u ng??i mong T?t ??n ?? ngh? ng?i, vui ch?i sau m?t n?m v?t v?, song c?ng không ít ng??i ch?ng h? trông ngóng T?t chút nào. Ng??i nghèo, m?i ngày ??u là cu?c chi?n m?u  sinh và ??i v?i h? T?t ??n còn là n?i lo.

Nh?m phát huy tính nhân v?n cao ??p trong truy?n th?ng v?n hóa Vi?t Nam, nh? câu t?c ng? “Lá lành ?ùm lá rách”, ??ng th?i th? hi?n s? ??ng c?m sâu s?c v?i n?i ni?m c?a nh?ng m?nh ??i kém may m?n, nhân d?p T?t M?u Tu?t 2018, Công ty CADI-SUN ?ã ph?i h?p cùng chính quy?n ??a ph??ng và các c? quan ?oàn th? trên ??a bàn t? ch?c trao t?ng quà T?t cho ng??i nghèo. ?ây là ho?t ??ng th??ng niên h??ng v? c?ng ??ng ???c CADI-SUN th?c hi?n trong su?t nhi?u n?m qua v?i thông ?i?p “Cùng chung tay, cùng góp s?c mang l?i cho nhau nh?ng ý ngh?a, nh?ng ni?m vui nh?… ?? th?y cu?c ??i h?nh phúc h?n, t??i ??p h?n”.


  • By PR
  • Comments closed