Tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó nhân dịp tết Bính Thân


Chi?u ngày 22/1/2016, t?i Trung tâm v?n hóa qu?n Thanh Xuân, UBND qu?n ?ã t? ch?c trao quà t?t cho các H? nghèo, h? c?n nghèo, các ??i t??ng chính sách xã h?i, và tr? em nghèo v??t khó nhân d?p t?t Nguyên ?án 2016.

Phát bi?u t?i bu?i l?, Ông Nguy?n V?n Bình – ?y viên th??ng v? qu?n ?y – PCT H?ND Qu?n Thanh Xuân ?ánh giá cao vai trò, trách nhi?m c?a Công ty CADI-SUN trong vi?c chung s?c v?i chính quy?n, nhân dân ??a ph??ng xây d?ng và phát tri?n kinh t?, v?n hóa c?a qu?n.
V?i truy?n th?ng “lá lành ?ùm lá rách” c? n??c nói chung Hà N?i và qu?n Thanh Xuân nói riêng ?ã có nh?ng ho?t ??ng thi?t th?c ?ng h? ng??i nghèo, ng??i khuy?t t?t, các gia ?ình chính sách, tr? em nghèo v??t khó c?a thành ph? và qu?n. Nhi?u ngôi nhà tình ngh?a ???c xây d?ng và trao t?ng. Nhi?u ??i t??ng g?p khó kh?n ?ã ???c h? tr? h?c ngh?, h? tr? ph??ng ti?n ?? c?i thi?n cu?c s?ng. Cùng v?i c? n??c, các doanh nhân, doanh nghi?p luôn là nh?ng ng??i ?i ??u trong phong trào tri ân, ?ng h? v?t ch?t, ??ng viên v? tinh th?n cho các ??i t??ng chính sách.
Ông Hu?nh T?n Quy?n – Phó TG? Công ty CADI-SUN phát bi?u t?i bu?i l?

T?t Bính Thân 2016, Công ty CADI-SUN ?ã ph?i h?p v?i UBND qu?n Thanh Xuân, Phòng L?-TB&XH – Qu? thi?n tâm trao t?ng h?n 500 su?t quà cho các gia ?ình. T?i d? và trao quà cho các hoàn c?nh, Ông Hu?nh T?n Quy?n – Phó TG? Công ty CADI-SUN ?ã chia s?: “?ây không nh?ng là d?p ?? Công ty CADI-SUN trao t?ng nh?ng món quà yêu th??ng t?i các em, mà còn là d?p ?? ??ng viên, g?p g? v?i nhi?u hoàn c?nh khó kh?n, ti?p thêm nh?ng ni?m tin giúp các em có ?? ngh? l?c, t? tin v??t khó trong h?c t?p. H?n 30 n?m xây d?ng và phát tri?n, Công ty CADI-SUN ?ã và ?ang c? g?ng xây d?ng v?n hóa doanh nghi?p mang??m tính nhân v?n cao c?, m?i ho?t ??ng ??u h??ng v? vi?c ch?m lo cho s? phát tri?n c?a tr? em Vi?t Nam. Nh?ng hành ??ng ý ngh?a và thi?t th?c này s? ???c phát huy và nhân r?ng h?n n?a.


  • By admin
  • Comments closed