Quảng Nam – Nhật ký Diễu hành cổ động Hành Trình Nhân Ái


Ngày 20/8 t?i Qu?ng Nam ?ã di?n ra bu?i roadshow v?i s? tham gia di?u hành c?a ?ông ??o các b?n sinh viên tham gia làm tình nguy?n viên nh?m chu?n b? cho bu?i l? trao nhà vào ngày mai 21/8 t?i Qu?ng Nam.