Đà Nẵng – Nhật ký Diễu hành cổ động Hành Trình Nhân Ái


Sáng nay ngày 30/7, h?n 20 b?n tình nguy?n viên t?i ?à N?ng ?ã tham gia bu?i roadshow ?? chu?n b? cho l? trao t?ng nhà long tr?ng vào ngày 31/7 t?i thành ph? bi?n này. M?i ng??i cùng xem nh?ng hình ?nh t??i tr? và tràn ??y s?c s?ng c?a nh?ng b?n tr? yêu thi?n nguy?n này nhé.