Quảng Nam – Hoàn cảnh gia đình bà Kiều Thị Vui


T?nh Qu?ng Nam là m?t t?nh có l?ch s? v? kháng chi?n trong hai cu?c kháng chi?n tr??ng k? c?a Vi?t Nam. Hoàn c?nh c?a bà Ki?u Th? Vui, m?t ng??i ph? n? ?ã có Huân Ch??ng Kháng Chi?n H?ng Nhì v? nh?ng ?óng góp c?a bà trong cu?c kháng chi?n c?a ??t N??c. Hình ?nh khi?n chúng tôi không kh?i m?i lòng là c?n nhà l?t th?m gi?a m?t ??ng cát và hình ?nh c?a m?t ng??i ph? n? s?ng cô ??c l?i th?i l?t nh?ng c?ng rau ?? làm b?a ?n t?i. H?n trên khuôn m?t c?a bà Vui là nh?ng n?p nh?n trãi mùi s??ng gió. Thu nh?p c?a bà Vui chính là t? t? thi?n và m?t ph?n nh? t? s? ?óng góp c?a hàng xóm xung quanh. Mái nhà c?a bà c?ng không lành l?n, vá l? ch?, m?t mái nhà còn không ?? s?c ?? ch?ng choi v?i m?a v?i gió thì làm sao có th? che ch? cho Bà qua nh?ng tháng n?m s?p t?i.
Nh?ng ?i?u khi?n bà ?au h?n không ph?i là vì hoàn c?nh khó kh?n mà là cu?c s?ng cô ??n khi không nh?n ???c s? ph?ng d??ng t? nh?ng ng??i con c?a mình. ?i?u mà nghi?m nhiên nh?ng ng??i già ph?i nh?n ???c s? ph?ng d??ng t? nh?ng ng??i con ng??i cháu c?a mình khi tu?i ?ã v? bu?i x? chi?u.
Chúng tôi ??n v?i hoàn c?nh c?a Bà Vui vào ?úng th?i gian x? chi?u, m?t kho?ng th?i gian khi?n cho b?t kì ai trong chúng ta có m?t c?m giác n?ng lòng. Và ?i?u ?ó còn rõ ràng h?n khi chúng tôi b?t g?p ?úng khung c?nh bà Vui ng?i m?t mình nhìn vào kho?ng không bao la khi ánh chi?u v?a t?t.. M?t khung c?nh làm n?ng lòng nh?ng ng??i làm ch??ng trình nh? chúng tôi.
Hành Trình Nhân Ái s? ?em ??n cho Bà m?t mái nhà ?? ?? giúp Bà ch?ng ch?i l?i nh?ng sóng gió nh?ng n?ng m?a và giúp bà có thêm ni?m tin vào cu?c s?ng này

Các thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm có th? chia s? hoàn c?nh v?i anh ch? qua
??a ch?: T? 3, thôn Tr??ng An, xã Bình Tú, huy?n Th?ng Bình, t?nh Qu?ng Nam
S? ?i?n tho?i liên l?c: 01228.584.608

612_146389572213767_1623599686_n 9942_146389492213775_324204081_n 179777_146389625547095_785909433_n 600515_146389522213772_1012465952_n 922719_146389482213776_1195385070_n 954642_146389552213769_1942406528_n 954826_146389638880427_273426079_n 970423_146389475547110_1790068428_n 992928_146389612213763_569752609_n