Quảng Nam – Hoàn cảnh gia đình anh Huỳnh Công Đào


Trong chuy?n quay hoàn c?nh t?i Qu?ng Nam, các thành viên trong ?oàn mang m?t ?p ? v? m?t ni?m tin s? m?t ph?n nào ?ó san s? nh?ng khó kh?n cho nh?ng hoàn c?nh c?a ch??ng trình. Vì th? chúng tôi, nh?ng ng??i làm ch??ng trình, không ng?i khó kh?n ?? ?em ??n nh?ng khung hình s? l?t t? h?t nh?ng tr?n tr? trong cu?c s?ng c?a h?.
Gia ?ình anh Nguy?n Công ?ào là m?t trong nh?ng gia ?ình có hoàn c?nh khó kh?n t?i t?nh Qu?ng Nam. Chúng tôi ??n và c?m nh?n ???c s? khó kh?n và nh?ng tr?n tr? trong cu?c s?ng c?a gia ?ình anh ch?. Cu?c s?ng c?a anh ch? d?a vào thu nh?p b?p bênh t? vi?c vót cây và làm ph? h? cho nh?ng công trình g?n nhà. Ch? thì ?i hái rau mu?ng và làm ru?ng, công vi?c “Bán m?t cho ??t, bán l?ng cho tr?i” ?ã làm s?c kh?e c?a ch? hao mòn theo n?m tháng. Tuy cu?c s?ng có nhi?u khó kh?n, có nghèo khó nh?ng anh ch? v?n l?c quan, san s? yêu th??ng cùng nhau v??t qua nh?ng khó kh?n trong cu?c s?ng. T?t c? nh?ng c? g?ng c?a anh ch? ??u d?n vào bé Tuyên (ng??i con duy nh?t c?a anh ch?) , dù khó kh?n ??n ?âu nh?ng anh ch? s? c? g?ng ?? con mình h?c hành ??n n?i ??n ch?n và s? có m?t t??ng lai t??i sáng h?n. M?t ??c m? có ph?i ch?ng là xa t?m v?i ??i v?i gia ?ình anh ch?…

Các thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm có th? chia s? hoàn c?nh v?i anh ch? qua
??a ch?: ??i 4, Thôn 3, xã Tam L?c, huy?n Phú Ninh, Qu?ng Nam
S? ?i?n tho?i liên l?c: 01662 103 633

10402_146384175547640_899050483_n

295696_146384155547642_804092895_n

934832_146384408880950_1690878421_n

936296_146384275547630_1335040833_n

941991_146384298880961_172812463_n

942197_146384378880953_2022686558_n

972036_146384285547629_1081124331_n

984321_146384215547636_422014214_n