Quảng Nam – Hoàn cảnh gia đình anh Đinh Phú Nho


“M?i cây m?i hoa, m?i nhà m?i c?nh” câu nói c?a Ông Cha ta ngày x?a luôn ?úng khi chúng ta ?i ??n v?i hoàn c?nh c?a gia ?ình anh ?inh Phú Nho t?i K? Trâm – Bình H?i- Th?ng Bình- Qu?ng Nam. Hình ?nh ??u tiên khi?n chúng tôi nh?ng ng??i làm ch??ng trình, không kh?i nao lòng khi th?y v? anh ng??i ?ang b? c?n b?nh u não quái ác hành h? t?ng ngày. T?t c? nh?ng khó kh?n c?a gia ?ình ??u t?a lên ?ôi vai c?a anh. Thu nh?p c?a gia ?ình ??u d?a trên công vi?c làm nông c?a anh, thu nh?p b?p bênh theo th?i ti?t kh?c nghi?t c?a mi?n Trung.
Hình ?nh th? hai v? hoàn c?nh c?a gia ?ình anh ?ào là ngôi nhà không ch?u n?i s?c m?nh c?a gió bão c?a thiên nhiên ?ã ?? s?p và gia ?ình anh hi?n nay ph?i s?ng trong c?n l?u ?p ?p, m?ng manh, siêu v?o. Nh?ng không vì v?p anh m?t ?i hi v?ng c?a cu?c s?ng, anh v?n ngày ?êm c?c l?c lao ??ng ?? mong m?t ngày nào ?ó có m?t phép màu t? c?ng ??ng xung quanh giúp anh có th? giúp gia ?ình mình v??t qua ???c s? khó kh?n trong cu?c s?ng và giúp v? anh thoát kh?i c?n b?nh hi?n t?i.
Chúng tôi ??n v?i gia ?ình anh ?? ?em ??n nh?ng tia n?ng ?m áp c?a c?ng ??ng ?? giúp anh có m?t mái nhà ?? anh có th? trú m?a trú n?ng, ?? anh có th? v?ng lòng ?? ch?ng ch?i v?i nh?ng sóng gió cu?c ??i, ?? anh có ?? ni?m tin và s?c m?nh ?? lèo lái con thuy?n c?a gia ?ình mình ?? có m?t t??ng lai t??i sáng h?n.
Các thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm có th? chia s? hoàn c?nh v?i anh ch? qua
??a ch?: T? 4 – K? Trâm – Bình H?i – Th?ng Bình – Qu?ng Nam
S? ?i?n tho?i liên l?c: 0975.360.060

480896_146384642214260_794583583_n

485602_146384632214261_2046175632_n

600466_146384645547593_361896932_n

936730_146384695547588_1458110176_n

942139_146384715547586_824769053_n

720_146384722214252_1490750239_n