Phú Yên – Tổng kết Hành trình


Ti?p t?c chuy?n hành trình, Qu? t? thi?n Hành Trình Nhân Ái CADI-SUN ti?p t?c ??n v?i Phú Yên ?? có bu?i g?p g?, chia s? v?i các h? dân nghèo t?i ?ây. Theo ?ó, 5 h? gia ?ình có hoàn c?nh khó kh?n ngoài nh?n ???c h? tr? l??ng th?c, th?c ph?m còn nh?n ???c h? tr? quan tr?ng là 25 tri?u ??ng ti?n m?t nh?m giúp xây s?a l?i ngôi nhà ?ã xu?ng c?p. N?m ngôi nhà Nhân Ái t?i Phú Yên c?ng ?ã ???c g?p rút xây d?ng sau ?ó ?? các h? nghèo n?i ?ây có mái ?m khang trang, an tâm m?u sinh. ?ó là ni?m vui c?a gia ?ình anh Nay Rek, anh Y Ti?p, ch? Trà Th? Chuy?n, anh Y Ra, chú Võ V?n Hi?n.

C?ng nh? t?i ba t?nh thành Hành Trình Nhân Ái ?ã ?i qua, ?? ti?p thêm s?c m?nh tinh th?n thi?n nguy?n ? nh?ng ng??i dân, bu?i roadshow di?u hành c? ??ng ch??ng trình vào ngày 25/10 ?ã thu hút s? quan tâm c?a ?ông ??o ng??i dân ??a ph??ng. M?i tuy?n ???ng ?oàn di?u hành ?i qua ??u nh?n ???c s? quan tâm c?a ng??i dân. Sau bu?i di?u hành, ngày 26/10, t?i H?i tr??ng Nhà V?n Hoá Lao ??ng t?nh Phú Yên, ?ông ??o ng??i dân c?a thành ph? Tuy Hoà ?ã ??n tham d? bu?i l? Qu? t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái trao t?ng n?m c?n nhà cho n?m h? gia ?ình có hoàn c?nh ??c bi?t khó kh?n. T?i bu?i l?, ông Ph?m L??ng Hoà (ch? t?ch H?QT, T?ng Giám ??c CADI-SUN) và ??i s? Nhân Ái – Hoa h?u Di?m H??ng ?ã trao chìa khoá nhà cho n?m h? gia ?ình có hoàn c?nh th?t s? khó kh?n và ?ang s?ng trong nh?ng ngôi nhà vách n?a x?p x?, xiêu v?o.

Bu?i chi?u cùng ngày 26/10, ?oàn Qu? t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái cùng ??i s? nhân ái – Hoa h?u Di?m H??ng ?ã ??n th?m Trung tâm h? tr? phát tri?n giáo d?c hoà nh?p Phú Yên và Trung tâm nuôi d??ng ng??i có công và b?o tr? xã h?i t?nh Phú Yên. Ngoài nh?ng l?i ??ng viên tinh th?n, ?oàn c?ng ?ã trao t?ng nhi?u ph?n quà. Mong r?ng nh?ng món quà ý ngh?a ?y s? làm ?m lòng các c? và các em t?i hai trung tâm.

Ti?p t?c tinh th?n s? chia, vào sáng ngày 27/10, Qu? t? thi?n Hành Trình Nhân Ái ?ã có chuy?n ?i g?p g? và th?m h?i các gia ?ình ???c t?ng nhà Nhân ái. Ng?m nhìn nh?ng g??ng m?t ng?p tràn h?nh phúc c?a các gia ?ình càng th?u hi?u h?n s?c m?nh to l?n t? nh?ng ngh?a c? ??p tuy ??n gi?n, nh? bé nh?ng ??ng s?c ??ng lòng s? chia s? ?em ??n ni?m vui l?n, s?c m?nh tinh th?n giúp các m?nh ??i v??n lên trong cu?c s?ng.1 3 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36