Nụ cười hạnh phúc tại tỉnh Phú Yên


Chuy?n xe mang tên Cadi-Sun “Hành trình nhân ái” ti?p t?c mang ??n t?nh Phú Yên nh?ng n? c??i h?nh phúc. ?ây là t?nh mi?n núi v?i ??i s?ng và ?i?u ki?n ng??i dân còn nhi?u khó kh?n.

Ekip qu? t? thi?n Cadi-Sun “Hành trình nhân ái” ?ã ch?n Phú Yên trong hành trình mang ??n ng??i dân nghèo n?i ?ây nh?ng mái nhà v?ng chãi h?n. Sáng ngày 18/7, chuy?n xe ti?p theo c?a ch??ng trình ?ã l?n bánh ?? ??n v?i Phú Yên. T?i ?ây, ??i di?n nhà tài tr? có ông ?? Kiên C??ng – Giám ??c chi nhánh Cadi-Sun ?à N?ng cùng ??i s? nhân ái – Hoa h?u th? gi?i ng??i Vi?t Di?m H??ng ?ã g?p g?, th?m h?i và ??ng viên gia ?ình anh Nay Rek, anh Y Ti?p, anh Y Rá, ch? Trà Th? Chuy?n, ông Võ V?n Hi?n.

Cadisun-1-1374202065_500x0.jpg

Bên c?nh ?ó, ?? kh?c ph?c tình tr?ng nhà ? xu?ng c?p tr?m tr?ng, ch??ng trình ?ã trao t?ng 25 tri?u ??ng, nh?m h? tr? các h? nghèo c?i thi?n tình tr?ng xu?ng c?p nhà và xây s?a l?i ngôi nhà khang trang h?n. Trong d?p này, m?i gia ?ình còn ???c trao t?ng 20kg g?o, mì tôm và bánh k?o ?? ph?c v? nhu c?u cu?c s?ng.

Ngoài vi?c h? tr? ti?n b?c, qu? t? thi?n này s? cùng các chuyên gia trong ngành xây d?ng, ki?n trúc s? lên ph??ng án xây d?ng l?i c?n nhà hoàn ch?nh trong th?i gian ng?n nh?t, mà v?n ??m b?o ch?t l??ng và nhu c?u t?i thi?u cho m?t cu?c s?ng bình th??ng.

?? ??m b?o ?úng tiêu chí giúp ?? cho các gia ?ình ?ang trong di?n nghèo, có hoàn c?nh khó kh?n, tr??c ?ó, nh?ng ng??i th?c hi?n ch??ng trình ?ã ??n th?m t?ng gia ?ình ?? tìm hi?u hoàn c?nh và lên danh sách c?n ???c h? tr? t?i t?ng ??a ph??ng.

Cadisun-2-1374202066_500x0.jpg

??i s? nhân ái, Hoa h?u Di?m H??ng c?ng tr? thành ng??i ??ng hành trong su?t các ch?ng ???ng mà “Hành trình nhân ái” ?i qua. ??n nay sau khi ?ã tr?i qua các ch?ng hành trình ? ?à N?ng, Qu?ng Nam, Bình ??nh và Phú Yên, Di?m H??ng cho bi?t cô hy v?ng có th? cùng hình ?nh c?a mình, kêu g?i m?i ng??i chung tay giúp ?? nh?ng hoàn c?nh khó kh?n.

Ho?t ??ng xây nhà cho ng??i nghèo ???c nhà tài tr? Cadi-Sun dành th?i gian và ngu?n l?c, nh?m c?i thi?n tình tr?ng ng??i dân s?ng t?i khúc ru?t mi?n Trung c?a t? qu?c ?ang ph?i s?ng chen chúc trong nh?ng ngôi nhà ?p ?p, thi?u kiên c? và rách nát. Cùng v?i c? n??c, qu? t? thi?n Cadi-Sun luôn là m?t trong nh?ng doanh nghi?p l?n trong phong trào tri ân, ?ng h? v?t ch?t, ??ng viên v? tinh th?n cho các ??i t??ng chính sách, giúp ?? ???c nhi?u ng??i có hoàn c?nh ??c bi?t khó kh?n v??n lên c?i thi?n cu?c s?ng.
Cadisun-3-1374202066_500x0.jpg
V?i truy?n th?ng “U?ng n??c nh? ngu?n”, Cadi-Sun nói riêng và qu? t? thi?n “Hành trình nhân ái” nói chung hy v?ng có th? mang ??n không ch? v?t ch?t, mà trên c? là m?t món quà tinh th?n ý ngh?a, thêm ngh? l?c, quy?t tâm và ni?m tin cho nh?ng ng??i dân thi?u may m?n. Ch??ng trình ?ã giúp nh?ng ng??i nghèo khó tin t??ng vào m?t t??ng lai t??i sáng, m?t xã h?i v?n minh h?n.

Ch??ng trình ???c ghi hình và phát sóng trên youtube và c?p nh?t th??ng xuyên các thông tin, hình ?nh t?i ??a ch?: https://www.facebook.com/hanhtrinhnhanai.vn, https://www.youtube.com/user/hanhtrinhnhanaivn, https://www.hanhtrinhnhanai.vn.