Đà Nẵng – Nhật ký Lễ trao tặng nhà Nhân Ái


V?i các ho?t ??ng nh? th?m h?i, chia s? và xây s?a nhà cho các h? nghèo t?i ?à N?ng trong th?i gian qua, sáng ngày 31/7, qu? t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái ?ã t? ch?c bu?i l? trao t?ng nhà cho các gia ?ình t?i ?à N?ng

???c bi?t sau g?n 2 tháng thi công, v?i s? giúp ?? c?a nhà tài tr? – Công ty C? ph?n Dây và cáp ?i?n Th??ng ?ình (CADI-SUN), ngày 31/7/2013, qu? t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái ?ã t? ch?c bu?i l? trao t?ng nhà cho các h? gia ?ình có hoàn c?nh khó kh?n t?i ?à N?ng. Tham d? bu?i l? có ông Ph?m Gia Hòa (T?ng giám ??c CADI-SUN), ông V?n H?u Chi?n (ch? t?ch UBND TP. ?à N?ng), ông Phan Nh? Ngh?a (ch? t?ch H?i ch? th?p ?? TP. ?à N?ng), ??i s? Nhân Ái – Hoa h?u Di?m H??ng cùng ??i di?n các s?, ban, ngành, ?oàn th?, các c? quan báo chí và các h? gia ?ình nghèo, sinh viên, tình nguy?n viên, l?c l??ng thanh niên xung kích, nhân dân TP. ?à N?ng.

T?i bu?i l?, ông Ph?m Gia Hòa ?ã trao chìa khóa nhà cho 6 h? gia ?ình mà tr??c ?ó ngày 11/6/2013, Q?y t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái ?ã có các chuy?n th?m h?i, chia s? c?ng nh? h? tr? t?ng hoàn c?nh và thông tin trên các kênh truy?n thông. ?ây là nh?ng gia ?ình có hoàn c?nh th?t s? khó kh?n và ?ang s?ng trong nh?ng ngôi nhà lá x?p x?, xiêu v?o. Ngoài nh?ng v?t v? c?a công cu?c m?u sinh, h?u h?t t?t c? các gia ?ình nh?n ???c s? h? tr? t? Q?y t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái ??u không có kh? n?ng xây s?a, c?i thi?n l?i ngôi nhà ?ã xu?ng c?p tr?m tr?ng. Gia ?ình anh Hu?nh V?n Qu?c, L??ng Bàn, Nguy?n Ngh?a, Nguy?n Thi?n, Nguy?n V?n Quang và V? Thanh S?n ?ã may m?n nh?n ???c s? giúp ?? t? nhà tài tr? CADI-SUN.