Phú Yên – Nhật ký Lễ trao tặng nhà Nhân Ái


Sáng ngày 26/10, t?i H?i tr??ng Nhà V?n Hoá Lao ??ng t?nh Phú Yên, ?ông ??o ng??i dân c?a thành ph? Tuy Hoà ?ã ??n tham d? bu?i l? Qu? t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái trao t?ng n?m c?n nhà cho n?m h? gia ?ình có hoàn c?nh ??c bi?t khó kh?n. T?i bu?i l? còn vinh d? ?ón nh?n s? có m?t c?a ??i di?n các c? quan, ban, ngành,… ??a ph??ng ?? ch?ng ki?n. C?ng trong d?p ý ngh?a này, Công ty C? ph?n dây và cáp ?i?n Th??ng ?ình (CADI-SUN) c?ng ?ã trao t?ng 50 tri?u ??ng cho Qu? nhân ??o H?i Ch? Th?p ?? t?nh Phú Yên.

Bu?i l? vinh d? có s? tham d? c?a ông Nguy?n H?u Nghi?m (Ch? t?ch H?i Ch? Th?p ?? t?nh Phú Yên), ông Ph?m L??ng Hoà (Ch? t?ch H?QT, T?ng Giám ??c CADI-SUN), ??i s? Nhân Ái – Hoa h?u Di?m H??ng cùng ??i di?n các s?, ban, ngành, ?oàn th?, các c? quan báo chí và các h? gia ?ình có hoàn c?nh khó kh?n, sinh viên, tình nguy?n viên, nhân dân t?nh Phú Yên.

N?m gia ?ình có hoàn c?nh nghèo ???c trao t?ng nhà Nhân ái l?n này là gia ?ình anh Y Ti?p (xã S?n Giang, huy?n Sông Hinh), anh Nay Rek (buôn Chao, xã Ea Bá, huy?n Sông Hinh), anh Y Rá (buôn Ken, xã Ea Bá, huy?n Sông Hinh), ch? Trà Th? Chuy?n (thôn 4, xã Hoà Vinh, huy?n ?ông Hoà), ông Võ V?n Hi?n (45/1 Nguy?n T?t Thành, TP.Tuy Hoà, t?nh Phú Yên).

T?i bu?i l?, ông Ph?m L??ng Hoà ?ã trao chìa khoá nhà cho n?m h? gia ?ình có hoàn c?nh th?t s? khó kh?n và ?ang s?ng trong nh?ng ngôi nhà vách n?a x?p x?, xiêu v?o. ?ây là nh?ng gia ?ình mà tr??c ?ó ê-kíp qu? t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái ?ã th?c hi?n nh?ng chuy?n th?m h?i, chia s? c?ng nh? h? tr? t?ng hoàn c?nh và thông tin trên các kênh truy?n thông. N?m c?n nhà Nhân ái ???c trao t?ng s? góp ph?n mang l?i mái ?m v?ng chãi cho các h? gia ?ình, giúp h? yên tâm h??ng ??n m?t cu?c s?ng t?t ??p h?n, sung túc h?n.

Phú Yên là ?i?m ??n th? t? trong hành trình s? chia nh?ng m?nh ??i còn khó kh?n t?i mi?n Trung, bên c?nh thành ph? ?à N?ng, t?nh Qu?ng Nam, Bình ??nh. ??n nay, qu? t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái ?ã ghé th?m và trao t?ng 16 ngôi nhà khang trang, trao t?ng ph?n quà tr? giá 15 tri?u ??ng ??n các trung tâm c? s?, ?ng h? 50 tri?u ??ng cho Qu? nhân ??o c?a H?i Ch? Th?p ?? thành ph? ?à N?ng, t?nh Qu?ng Nam, t?nh Bình ??nh.