Quảng Nam – Hoàn cảnh gia đình cụ Bích


?oàn chúng tôi có d?p ??n vùng ??t Qu?ng Nam, n?i cu?c s?ng ng??i dân còn nhi?u khó kh?n nh?ng h? v?n không ng?ng v??n lên ?? thoát c?nh ?ói nghèo. Chúng tôi, nh?ng ng??i làm ch??ng trình không ng?i ???ng xa hy v?ng ?em ??n nh?ng hình ?nh chân th?t nh?t v? cu?c s?ng m?u sinh hàng ngày c?a ch? Ph?m Th? Hu? t?i Qu?ng Nam.

??n th?m gia ?ình ch? Ph?m Th? Hu? và ??ng hành cùng ch? qua m?t ngày t?n t?o, c?m giác xót xa dành cho ng??i ph? n? ??n thân khi ch? m?t mình quán xuy?n gia ?ình vì ch?ng ?ã m?t cách ?ây 4 n?m vào 2009. M?t khác, s?c kh?e ch? r?t kém khi b?nh ?au d? dày th??ng xuyên tái phát nh?ng ch? v?n ngày ngày 20 cây s? xu?ng ch? làm vi?c, nh?m trang tr?i cu?c s?ng ?? thi?u th?n và nuôi l?n ??a con yêu ch? v?a tròn 5 tu?i. Cu?c s?ng là v?y và luôn có nhi?u m?nh ??i c?n ???c giúp ?? khi ch? ch?a có nhà ?? ? và công vi?c l?i không ?n ??nh nên m?i ngày ?i làm ch? ph?i g?i con nh? t?i nhà ngo?i, ??n 6 chi?u ghé ngo?i ??a con v?. ??c m? l?n nh?t c?a ch? Hu? là có m?t c?n nhà ?m cúng ?? con ch? ???c ng? th?t ngon khi gió, m?a v? vì nhà ch? ch? là c?n g? ?óng t?m s?ng qua ngày tháng. Trong chuy?n ?i l?n này c?a ?oàn chúng tôi, m?nh ??i c?a ch? Ph?m Th? Hu? nh? nh?c nh? chúng tôi “Tình m? th??ng con là vô b? b?n” , ??i v?i hoàn c?nh nh? ch? Hu?, m?t mái nhà s? r?t xa t?m tay nh?ng chúng tôi, nh?ng ng??i làm ch??ng trình s? c? g?ng ch?p cánh cho ??c m? c?a ch? thành hi?n th?c.

Các thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm có th? chia s? hoàn c?nh v?i anh ch? qua: ??a ch?: ??i 6, Thôn 4, xã Tam L?c, huy?n Phú Ninh, Qu?ng Nam. S? ?i?n tho?i liên l?c: 01627 886 704

945923_154889194697138_811884922_n

970777_154889114697146_601741463_n

971836_154889198030471_936973362_n

994847_154889064697151_1306470348_n

999364_154889171363807_1429734838_n

1001196_154889291363795_778078950_n

1002291_154889054697152_2029012144_n

1005756_154889238030467_1832946618_n

1014434_154889218030469_5982687_n