Quảng Ngãi – Hoàn cảnh gia đình chị Phan Thị Sơn


Trên dòng ??i t?t b?t m?u sinh h?ng ngày v?n còn ?ó không ít m?nh ??i ng??i ph? n? t?n t?o m?t mình ch?ng ch?i v?i nh?ng thi?u th?n, v?t v? và ch? Phan Th? S?n t?i Qu?ng Ngãi là m?t trong s? nh?ng tr??ng h?p nh? v?y. Chúng tôi tìm v? gia ?ình ch? t?i xóm 4A, thôn M? Hu? 2, xã Bình D??ng, huy?n Bình S?n ?? l?ng nghe sâu s?c h?n câu chuy?n v? cu?c s?ng khó kh?n c?a ng??i ph? n? m?t mình nuôi con này.

Không h?nh phúc v?n toàn nh? nh?ng ng??i ph? n? khác, b??c sang tu?i 37, ch? v?n s?ng ??n côi nh?ng may m?n ???c bù ??p tinh th?n b?ng m?t ??a con nuôi. Cu?c s?ng tuy r?t khó kh?n nh?ng ch? v?n ch?m ch? làm vi?c, ch?m lo cho con. Không có vi?c làm ?n ??nh, ch? làm m?i vi?c ?? ki?m ti?n nuôi con ?n h?c, khi thì ?i d?m lúa, khi thì hái ?t, c?t c?, các công vi?c làm thuê, l?t v?t quanh xóm ch? ??u nh?n h?t. M?t ngày c?a ch? b?t ??u t? lúc tr?i còn ch?a sáng và ch? v? nhà ngh? ng?i khi ?ã b?y gi? t?i. Vì gánh n?ng m?u sinh mà ??n gi?, hai m? con ch? v?n còn ph?i s?ng nh? nhà cha m? ru?t và v? ch?ng ng??i em trai út. Cha m? ch? ?ã l?n tu?i, các anh ch? em ??u làm nông nên không giúp ?? ???c gì. B?n thân ch? c?ng th??ng xuyên ?au ?m. Ni?m m? ??c v? m?t cu?c s?ng ?m no c?a hai m? con d??ng nh? xa d?n khi cái nghèo c? bám l?y.

?? gia ?ình ch? S?n có th? xoá tan cu?c s?ng c? c?c này c?ng nh? giúp bé Tâm có m?t t??ng lai t??i sáng h?n, các thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm có th? chia s?, h? tr? qua ??a ch?: Ch? Phan Th? S?n – xóm 4A, thôn M? Hu? 2, xã Bình D??ng, huy?n Bình S?n,Qu?ng Ngãi.

cson12 cson11 cson10 cson9 cson8 cson3 cson4 cson5 cson6 cson7 cson2 cson1