Bình Định – Hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Thủy Tiên


Th?y Tiên là tên m?i loài hoa ??p v?i s?c s?ng mãnh li?t, nó nh? gán cho s? ph?n c?a ch? Nguy?n Th? Th?y Tiên, ng??i ph? n? ??t Bình ??nh. Ch?ng nh?n tâm ru?ng b?, ?? l?i ch? là nh?ng ngày ám ?nh v? bao tr?n ?òn, nh?ng c?n b?o hành c?a ch?ng ??n m?c ch? lâm b?nh. T? ?ó, ng??i m? hi?n nh? ch? ch? l?y ni?m vui ch?m lo và yêu th??ng con cho chu ?áo, nh?ng l?i c?ng tr? thành gánh n?ng c?a con khi di ch?ng v? c?n b?nh khi?n th?n kinh tr? nên y?u ?t. Cu?c s?ng hàng ngày s?ng t?m b? nh? ti?n chu c?p c?a ??a ph??ng, ch?a ?? ti?n thu?c và s?ng nh? tình th??ng c?a ng??i anh cho thóc, hái rau sau nhà nên ?? b?a cháo m?i ngày. N?i lo l?n nh?t hi?n t?i c?a ch? có ngôi nhà nh? cùng con sinh s?ng vì ch? Tiên v?n ch?a có m?t ngôi nhà riêng thay th? cho c?n nhà lá l?p x?p xiêu v?o có th? ?? nát b?t c? c? lúc nào.

Các thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm có th? chia s? hoàn c?nh v?i anh ch? qua
??a ch?: Thôn Xuân M?, xã Ph??c Hi?p, huy?n Tuy Ph??c, Bình ??nh.
S? ?i?n tho?i: 0168 380 76 32 (Cha ch? Tiên) ho?c 0935 483 125 (Ch? c?a ch? Tiên)