Bình Định – Hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Huệ


Th? mà ch? M? Hu? s? h?u khi ?i qua n?a ki?p ng??i là t?m thân b?nh t?t không th? làm vi?c m?u sinh. Ch?ng ch? do không may g?p tai n?n, ?ang n?m vi?n vì b?nh tâm th?n n?ng, ch? Hu? n?ng gánh h?n khi các con v?n còn nh? và gia ?ình v?n s?ng qua ngày nh? ti?n tr? c?p, vay m??n t? nhà n??c nh? ?ó, ??a con gái l?n có th? ??n gi?ng ???ng cao ??ng… Ch? tên ??y ?? là Nguy?n Th? M? Hu?, nhà ng? t?i xóm 8, K? S?n, Ph??c S?n, Tuy Ph??c, Bình ??nh. M?nh ??i khó kh?n và cùng c?c c?a mình, ch? ch? mong các con thành ??t c?ng nh? m? v? m?t mái nhà ?m cúng, bình yên. Ngày ngày, m? con cùng n??ng t?a nhau, dìu d?t nhau ?i qua nh?ng ??ng cay mà không kh?i xót xa m?i khi tr?i n?i gió, mái nhà tan hoang càng thêm khó kh?n tr??c nh?ng giông t? cu?c ??i.

Các thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm có th? chia s? hoàn c?nh v?i anh ch? qua
??a ch?: Xóm 8, K? S?n, Ph??c S?n, Tuy Ph??c, Bình ??nh.
S? ?i?n tho?i: 01694 175 075