Bình Định – Hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Diệu


Gia ?ình ch? Nguy?n Th? Di?u t?i Bình ??nh, sinh s?ng t? công vi?c “Bán m?t cho ??t, bán l?ng cho tr?i” c?a ngh? nông, gia c?nh khó kh?n và cu?c s?ng c?a ch? càng ch?t v?t h?n t? khi ch?ng qua ??i, m?t mình nuôi l?n 2 ??a con nh?ng ch? v?n h?nh phúc vì lo ???c cho con gái l?n theo h?c m?t tr??ng Cao ??ng t?i Dak Lak. Bên c?nh ni?m vui nh? nhoi, ch? v?n ?eo mang n?i bu?n sâu khi ??a con út ?ang b?nh ph? qu?n mãn tính. Hình ?nh ng??i m? hy sinh t?t c? vì con c?a ch? Di?u ?ã càng xót xa h?n, b?i cu?c s?ng quá khó kh?n nh?ng ch? v?n tin yêu vào cu?c s?ng, mong m?t ngày có th? ti?t ki?m và xây ???c ngôi nhà nh? cho hai ??a con có mái ?m che m?a tránh gió trong su?t tháng ngày l?n lên d?u con ???ng phìa tr??ng còn nhi?u gian kh?.

Các thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm có th? chia s? hoàn c?nh v?i anh ch? qua
??a ch?: Thôn Tuân L?, xã Ph??c Hi?p, huy?n Tuy Ph??c, Bình ??nh.
S? ?i?n tho?i: 0935 483 125