Quảng Ngãi – Hoàn cảnh gia đình bà Châu Thị Bưởi


?oàn Qu? t? thi?n Hành Trình Nhân Ái CADI-SUN có d?p ??n Qu?ng Ngãi, n?i cu?c s?ng v?n còn ?ó s? khó kh?n, c? c?c. B??c d?c trên con ???ng ph? r?p cây xanh, trong khung c?nh còn nhi?u hoang vu t?i xã T?nh ?ông, huy?n S?n T?nh, Qu?ng Ngãi, chúng tôi không kh?i qu?n lòng khi b?t g?p hình ?nh bà Châu Th? B??i (??i 5, H??ng Nh??ng B?c) l?i th?i ch?t t?ng cành cây, gom nh?t thành bó r?i vác n?ng trên vai. Tr?i qua g?n m?t ??i ng??i ch?m lo cho gia ?ình, v?y mà ??n nh?ng n?m tháng cu?i ??i thay vì t?n h??ng tu?i già, vui v?y cùng con cháu, bà B??i v?n ngày ngày l?n l?i ki?m s?ng qua ngày. Khó kh?n v? v?t ch?t và n?i ?au tinh th?n khi ch?ng và hai con trai ?ã m?t d??ng nh? càng khi?n nh?ng n?p nh?n h?n sâu trên g??ng m?t bà. Nh?ng ng??i con còn l?i tuy ??u ?ã có gia ?ình nh?ng cu?c s?ng c?ng c? c?c không th? ?? ??n, ph?ng d??ng m? già chu ?áo, trong ?ó có m?t ng??i con trai ph?i chi?n ??u v?i c?n b?nh ung th? gan. B?n thân bà B??i c?ng ?ang m?c b?nh xuy?n không có ti?n ch?a tr? ch? nh? vào h? tr? c?a nhà n??c. Vì s?c kho? y?u, ?au ?m th??ng xuyên nên bà không th? làm các công vi?c n?ng. ???c bi?t, bà s?ng nh? vào vi?c l??m c?i, hái rau c?, m?t sào lúa và sào mì ???c bà con hàng xóm giúp ??, vài con gà nuôi thêm nh?ng c?ng không ?? ?n.

ba buu 1

Chúng tôi càng n?ng lòng h?n khi ghé th?m ngôi nhà bà B??i ?ang s?ng m?t mình ngày càng xu?ng c?p. Mái ngói nhi?u ch? ?ã b? d?t nát, vách ??t c?ng xiêu v?o và s?t l?. ? ?? tu?i x? chi?u, bà B??i x?ng ?áng ???c s?ng trong m?t không gian sinh ho?t t?t h?n. ?? giúp bà c?m th?y ?m lòng, xoa d?u nh?ng khó kh?n, Hành Trình Nhân Ái s? ?em ??n cho bà B??i m?t mái nhà m?i ?m áp h?n, v??t qua nh?ng ngày m?a to gió l?n. Mong các anh/ch?/thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm s? chia s? hoàn c?nh c?a bà qua ??a ch?: ??i 5, H??ng Nh??ng B?c, xã T?nh ?ông, huy?n S?n T?nh, Qu?ng Ngãi.

ba buu5 ba buu 5 ba buu1 ba buu 4 ba buu 3 ba buu 2 ba buu 1