Phú Yên – Hoàn cảnh gia đình anh Y Tiếp


M?t gia ?ình h?nh phúc trong m?t c?a ?ôi ch?ng tr? Y Ti?p và ch? H? Thu thu?c xã S?n Giang, sông Hinh c?a t?nh Phú Yên gi? ?ây là c?m ?? ?n, ti?ng c??i vui cùng ni?m h?nh phúc nh? nhoi bên ngôi nhà ?m áp v?i hai con H? Thanh và Y Thiên nh?ng bu?n thay khi ng??i v? H? Thu ?ang mang trong mình c?n b?nh ung th? nên ngoài s? ti?n ch?y ch?a b?nh thì anh không lo ?? c?m áo ??y ?? cho hai ng??i con. M?c dù, ti?n chu c?p cho vi?c h?c c?a H? Thanh và Y Thiên ???c mi?n vì thu?c h? nghèo nh?ng ti?n sinh ho?t c?a gia ?ình r?t thi?u th?n. Công vi?c làm c?a anh Y Ti?p không ?n ??nh nên cu?c s?ng ngày càng khó kh?n h?n, nên anh ch? th?m mong có ???c mái nhà g? t?t h?n, tránh m?a gió ?? hai con chuyên tâm h?c hành và thành ??t, ??ng th?i ti?p thêm s?c m?nh s?ng cho v? và n?i lo trong lòng anh Y Ti?p.

Các thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm có th? chia s? hoàn c?nh v?i anh ch? qua ??a ch?: xã S?n Giang, sông Hinh, Phú Yên.