Phú Yên – Hoàn cảnh gia đình anh Y Ra


M?t ngày mùa hè, ekip Hành Trình Nhân Ái ??n v?i sông Hinh, Phú Yên, m?t vùng ??t yên bình v?i không khí trong lành c?a t?nh mi?n núi. Ng??i dân n?i ?ây chân ch?t và s?ng ??m ngh?a tình. Câu nói ??u tiên khi mà Y Ra, nhân v?t trong hoàn c?nh mà Hành Trình Nhân Ái mu?n gi?i thi?u là “Có m?i 2 con gà, hôm qua ?ã b? ng??i ta ?n c?p m?t r?i!”, !”, ?ó là v?n li?ng mà anh mong s? góp thêm ph?n thu nh?p cho c? gia ?ình nh?ng ?ã b? l?y m?t. Cái nghèo cái kh? khi?n cu?c s?ng thêm ph?n r?i ren. M?i ngày ?i cu?c, ?i làm thuê nh? phát r?y, nh? c?… ??n mùa m?a ph?i n?m nhà nên anh Y Rá ph?i vay m??n ti?n c?a bà Ngo?i mua thêm g?o m?i ?? s?ng. Hoàn c?nh gia ?ình anh Y Rá không ?ông con nh?ng thu nh?p quá th?p, con gái Ka So Ph??ng thì còn nh? nh?ng th??ng xuyên ?au ??u gi?ng b?. ??c m? v? m?t mái nhà ?àng hoàng, ch?c ch?n ?? tránh bão giông là ?i?u anh không bao gi? dám m? t?i…

Các thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm có th? chia s? hoàn c?nh v?i anh ch? qua
??a ch?: Buôn Ken, xã Ea Bá, sông Hinh, Phú Yên.