Phú Yên – Hoàn cảnh gia đình anh Võ Văn Hiền


Ngôi nhà bé xíu trong con h?m ???ng ???ng Nguy?n T?t Thành, thu?c t?nh Phú Yên v?n còn ?ó nh?ng m?nh ??i khó kh?n. Dù ??t ni?m tin và s? c? g?ng trong cu?c s?ng nh?ng h? v?n không th? v??n lên, v??t qua s? ph?n. ?i?n hình nh? gia ?ình c?a anh Võ V?n Hi?n. M?c dù, hai v? ch?ng anh Hi?n và ch? Ph?ng ?ã s?ng h?n n?a ??i ng??i nh?ng v?n s?ng kham kh? cùng xe n??c sâm, m?t ph?n ki?m t?ng ??ng thu nh?p trang tr?i cu?c s?ng, ngoài ra v? ch?ng anh Hi?n còn ch?m sóc thêm hai cháu nh? thì ti?n bán n??c sâm thi?u tr??c h?t sau nên c?m thi?u ?n, m?c thi?u ?m.

Nh?c ??n ng??i con trai l?n, anh ?y ?ang mang c?n b?nh v? não nên không th? ?i l?i nhi?u và làm vi?c, ?au lòng h?n khi ng??i con trai l?n t??ng ch?ng ?? gánh n?ng cho gia ?ình v?i công vi?c ph? h? h?n 100 nghìn ??ng m?i ngày, thì gi? ?ây anh ?y c?ng ?ang mang c?n b?nh gai c?t s?ng, giãn m?ch máu do không ?? ti?n tr? b?nh nên ng?ng làm vi?c. May m?n h?n v? anh Hi?n, là ch? Ph?ng ?ã ???c ph??ng h? tr? cho ca m? nh?ng ? m?t khác s?c kh?e ch? y?u l?m nên c? gia ?ình anh Hi?n là tr? c?t l?n.

Ngoài ni?m vui s?ng cùng gia ?ình l?n, thì anh Hi?n v?n ?p ? hy v?ng có th? dành ?? ti?n tu s?a ngôi nhà vách lá, mái tôn m?a d?t, n?ng gay g?t s? ?nh h??ng ??n b?nh tình c?a v? con anh. Th?u ???c ti?ng lòng c?a gia ?ình anh Hi?n, Hành Trình Nhân Ái mang ??n cho anh m?t ngôi nhà t?t ??p h?n vì ?ây s? là ??ng l?c, s?c m?nh giúp c? gia ?ình anh s?ng vui kh?e dù còn nhi?u khó kh?n.

Các thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm có th? chia s? hoàn c?nh v?i anh ch? qua
??a ch?: 45/1 Nguy?n T?t Thành, Thành ph? Tuy Hòa, t?nh Phú Yên.
S? ?i?n tho?i: 01289 426 257.

487898_162045713981486_1074430171_n

549547_162045677314823_1402482672_n

970318_162045663981491_2119017547_n

995147_162045517314839_1280346425_n

998437_162045627314828_1639198548_n

998927_162045763981481_1173394785_n

1001707_162045577314833_1477494938_n

1003515_162046480648076_1158242098_n

1005340_162046520648072_186766862_n

1012908_162045613981496_1815337326_n

1098391_162045640648160_786258668_n

1098487_162045473981510_1841951247_n

1146676_162045820648142_839589280_n

1148872_162045567314834_1321072795_n