Quảng Ngãi – Hoàn cảnh gia đình anh Đỗ Văn Quý


Trên hành trình mang ??n nh?ng tia n?ng ?m áp s??i ?m nh?ng m?nh ??i b?t h?nh t?i ??t Qu?ng Ngãi, ?oàn Qu? t? thi?n Hành Trình Nhân Ái CADI-SUN chúng tôi ghé ??n xã T?nh Hi?p, huy?n S?n T?nh và ???c nghe v? câu chuy?n c? c?c c?a anh ?? V?n Quý (xóm 1, H?i ??c). Anh Quý và v? là ch? Trinh Th? Nga l?y nhau ?ã ???c 8 n?m và có m?t ??a con là cháu ?? Xuân M?n n?m nay 7 tu?i. Vì c? hai bên gia ?ình ??u khó kh?n nên anh Quý và ch? Nga ph?i c? g?ng làm thuê l?m m?i d?ng ???c m?t c?n nhà vách ??t ?? che n?ng che m?a. Mang trong mình c?n b?nh gan không có ti?n ?i?u tr? nh?ng m?i ngày anh ??u cùng ch? Nga ?i làm thuê kh?p n?i.

Dù ?ã c? g?ng làm h?t vi?c này ??n vi?c khác anh ch? v?n không th? trang tr?i h?t m?i chi phí sinh ho?t h?ng ngày trong gia ?ình. Bên c?nh ?ó, món n? v?i Ngân hàng và chi phí cho vi?c nuôi d??ng và lo h?c t?p c?a cháu M?n c?ng là n?i lòng c?a gia ?ình anh Quý. ?ang ?? tu?i c?n ???c ?n u?ng ??y ?? v?y mà b?a ?n c?a cháu không ???c nh? bao b?n bè cùng tu?i. Nhìn hình ?nh cháu M?n g?y ?m mà chúng tôi không kh?i xót th??ng.

a quy6

Khó kh?n trong m?u sinh ?ã ?ành, ngôi nhà cho c? nhà n??ng t?a, quây qu?n ngày m?a ngày n?ng ?ang tr? nên xu?ng c?p. C?n nhà vách ??t ???c xây cách ?ây b?n n?m nay ?ã xiêu v?o, mái ngói l?p tranh d?n c? k?, d?t nát và h? h?ng n?ng. ?ây c?ng là n?i tr?n tr? và mong ??c c?a anh ch?, v? m?t mái nhà t??m t?t tránh m?a tránh gió và ?? cháu M?n chuyên tâm h?c hành. Các thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm có th? chia s? hoàn c?nh v?i anh ch? qua ??a ch?: anh ?? V?n Quý, Xóm 1, H?i ??c, xã T?nh Hi?p, huy?n S?n T?nh, t?nh Qu?ng Ngãi.

a quy1 a quy2 a quy3 a quy4 a quy5
a quy8 a quy9