Phú Yên – Hoàn cảnh gia đình chị Trà Thị Chuyện


Trên dòng ??i bôn ba t?t b?t cu?c s?ng m?u sinh hàng ngày, còn nhi?u m?nh ??i ch? mong ??c nh? nhoi có cu?c s?ng ?m no và h?nh phúc nh?ng ??c m? bé nh? kia tr? thành ?i?u quá l?n lao, b?i cu?c s?ng kh?n khó ngày l?i càng khó kh?n h?n khi có nh?ng s? ph?n b?t h?nh còn ph?i o?n mình ch?ng ch?i v?i nhi?u ?i?u nghi?t ngã, nh?ng khó kh?n v?t v? thi?u th?n vô cùng. Cu?c s?ng h? còn ph?i ch?u ??ng nh?ng ??n ?au, b?nh t?t và t?m b? lay l?c qua ngày… gia ?ình ch? Trà Th? Chuy?n ng? t?i huy?n ?ông Hòa, t?nh Phú Yên là m?t trong nh?ng tr??ng h?p ?y.

Nhà nghèo, s?c kh?e y?u ?t do m?t l?n g?p tai n?n nh?ng ch? Chuy?n v?n c? g?ng m?u sinh ?? nuôi hai ??a con l?n khôn. Nh?ng cu?c s?ng quá kh?c nghi?t khi ch? ?au dây ch?ng ??u g?i ho?t ??ng khó kh?n h?n và ng??i ch?ng th??ng xuyên nh?c m?i thì “c?m áo, g?o ti?n” càng n?ng nh?c h?n. Gi? ?ây ngoài s?ng t?m nh? hái h?t ?ào và giúp ?? t? gia ?ình ngo?i, anh ch? em trong gia ?ình cho ti?n ch?y ch?a b?nh tình thì v?i m? ??c, khát v?ng cháy b?ng c?a nh?ng m?nh ??i thi?u may m?n nh? ch? Chuy?n…ni?m hy v?ng l?n lao c?a gia ?ình có ???c ngôi nhà nh? ?m cúng h?n b?i nhà rách, mái tôn xiêu nghiêng khi?n ch? lo l?ng cho các con m?i khi gió mùa, bão kéo v? không th? b?o b?c cho hai con vì ?ôi v? ch?ng mang b?nh t?t…

Các thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm có th? chia s? hoàn c?nh v?i anh ch? qua ??a ch?: Thôn 4, xã Hòa Vinh, huy?n ?ông Hòa, t?nh Phú Yên. S? ?i?n tho?i: 0906 50 58 59 (B? Chuy?n)