Quảng Ngãi – Hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Lan


Trong cu?c s?ng còn nhi?u khó kh?n, kh? c?c trên m?nh ??t Qu?ng Ngãi v?n còn ?ó bi?t bao s? ph?n b?t h?nh c?n ???c xã h?i giúp ??, hoàn c?nh c?a bà Nguy?n Th? Lan t?i huy?n Bình S?n là m?t ?i?n hình nh? th?.

Ba l?n tr?i qua n?i ?au m?t mát ng??i thân, bà Lan ch? còn l?i m?t ng??i con trai nh?ng vì hoàn c?nh nghèo khó, ng??i con c?ng không th? ?? ??n ???c m? già. Bà Lan ph?i s?ng neo ??n trong c?n nhà mái ngói x?a c?, khuôn c?i làm b?ng cây phi lao, vách l?p b?ng lá d?a, xiêu v?o và không còn lành l?n. Thu nh?p chính c?a bà d?a vào 500m2 ru?ng lúa s?n xu?t m?t n?m hai v?. Lúc kho? m?nh bà còn làm thuê thêm nh?ng công vi?c nh? hái ?t, tr?ng rau, nh? c?, t?a d?m lúa ?? s?ng qua ngày. C? c?c m?u sinh h?ng ngày v?y mà v?n không th? có kh? n?ng chi tr? các kho?n phí ?i?u tr? c?n b?nh b??u c? và ?au th?n kinh to?i mà bà ph?i ch?u ??ng. Bà Lan ph?i nh? y tá xã ch?a tr?, nh?n thu?c theo s? b?o hi?m y t? c?a h? nghèo. M?t c?n nhà t??m t?t giúp bà tránh m?a gió, t?nh d??ng m?i ngày ch?c ch?n s? là ngu?n ??ng viên tinh th?n r?t l?n giúp bà v?i ?i nh?ng phi?n mu?n trong cu?c s?ng này. ?ó c?ng s? là ?i?u Hành Trình Nhân Ái CADI-SUN mong mu?n h??ng ??n, m?t c?n nhà Nhân Ái s? ???c xây m?i và g?i t?ng ??n bà Lan. Các thành viên trong fanpage và nhà h?o tâm có th? chia s? hoàn c?nh v?i bà Lan qua ??a ch?: Bà Nguy?n Th? Lan – xóm 9, thôn ?ông Yên 3, xã Bình D??ng, huy?n Bình S?n, Qu?ng Ngãi.blan1 blan2 blan3 blan4 blan5 blan6 blan7 blan8 blan9 blan10 blan11 blan12 blan14