Bình Định – Hoàn cảnh gia đình anh Trần Văn Nuôi


Cu?c s?ng ??n thân ch?a bao gi? là d? dàng nh?t là v?i m?t ng??i có cu?c s?ng quá ??i khó nghèo. ?? s?ng qua n?m dài tháng r?ng, h? không ngh? mình s? có quy?n ???c ??c m? và v??n t?i ?i?u gì quá l?n lao, ??ng c?m, th??ng xót cho m?nh ??i côi cút c?a anh Tr?n V?n Nuôi vô cùng khi chuy?n xe Hành trình nhân ái ghé th?m. Ngoài cô ??n, l? loi khi không ai n??ng t?a, ch?m sóc m?i khi c?n ?au c?a dây th?n kinh t?a tái phát và v?t v? h?n khi cánh tay ph?i c?a anh Nuôi không còn kh? n?ng lao ??ng, ch? có th? dùng tay trái m?u sinh qua ngày.

M?i ngày hi?n nay c?a anh ch? s?ng nh? vào ??ng l??ng ít ?i c?a ngh? làm h?, ai g?i ??n anh m?i có c?m ?n cho ngày ?ó. Ng?m l?i càng th??ng cho anh h?n vì anh s?ng m?t mình mà v?n không ng?ng v??n lên ??i v?i cu?c s?ng kh?c nghi?t… Hi?n nay, ?i?u anh hy v?ng nh?t có m?t ngôi nhà t?t h?n vách lá liêu xiêu, g? m?c d?n theo ngày tháng.

Các thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm có th? chia s? hoàn c?nh v?i anh ch? qua: ??a ch?: T? 43, KV6, ph??ng Lê H?ng Phong, Thành ph? Quy Nh?n, Bình ??nh.