Quảng Nam – Nhật ký Xây nhà


Nh?ng v?t v?, m?t nh?c c?a ekip Hành Trình Nhân Ái d??ng nh? ???c xóa tan h?t khi nhìn nh?ng ánh m?t mang ??y ni?m hy v?ng, nh?ng ánh m?t v?a b? ng? tr??c khung c?nh tr??c m?t, v?a ?m lòng tình c?m c?ng ??ng, xã h?i. Ngày hôm nay là ngày ekip b?t ??u xây nhà cho các gia ?ình ?ã có hình ?nh chia s? v?i các b?n t?i t?nh Qu?ng Nam. Hy v?ng nh?ng ni?m vui này, giúp h? – nh?ng con ng??i thi?u th?n v? v?t ch?t s? c?m th?y yên lòng, ?m ni?m tin d?u phía tr??c còn bao nhiêu bão giông c?a cu?c ??i.

IMG_2079IMG_1937 IMG_1948 IMG_2003 IMG_2036 IMG_2074 IMG_2075 IMG_1911 IMG_0463 IMG_0422 IMG_1921 IMG_0476 IMG_0477 IMG_1899