Quảng Ngãi – Nhật ký xây nhà Nhân Ái


C?n l? l?ch s? v?a ?i qua ?? l?i nhi?u h?u qu? khi?n ??i s?ng ng??i dân mi?n Trung, trong ?ó có Qu?ng Ngãi, càng tr? nên thi?u th?n. Nhi?u gia ?ình không còn n?i c? trú, nhi?u c?n nhà ?ã tr? nên xu?ng c?p, x?p x? h?n sau tr?n l?. Trong nh?ng ngày tháng cu?i n?m 2013, m?t ngôi nhà m?i khang trang ?? c? gia ?ình sum v?y bên nhau ?ón chào n?m m?i s? là m?t món quà tinh th?n to l?n khích l? các h? dân nghèo v??t qua c? c?c. ?ó c?ng là ?i?u mà ê-kíp chúng tôi mong mu?n mang ??n khi ??n v?i Qu?ng Ngãi.

Dù v?a tr?i qua nh?ng khó kh?n và còn ?ó nh?ng b?n b? trong m?u sinh, nh?ng con ng??i chân ch?t c?a huy?n Bình S?n và S?n T?nh v?n nhi?t tình giúp ?? công tác tháo d?, xây d?ng khi?n chúng tôi càng c? g?ng hoàn thành s? m?nh c?a mình, khoác lên nh?ng ngôi nhà xiêu v?o kia chi?c áo m?i, khang trang h?n ?? nh?ng ng??i dân nghèo có m?t ngôi nhà m?i v?ng chãi ?ón n?m m?i và T?t trong không khí h?nh phúc. Và quan tr?ng h?n c? là t? nh?ng ngôi nhà m?i này, ni?m tin c?a h? vào cu?c s?ng t?t ??p s? càng thêm v?ng ch?c, h??ng t?i t??ng lai h?nh phúc h?n.

nha1 nha2 nha3 nha4 nha5 nha6 nha7 nha8 nha9 nha10 nha11 nha12 nha13 nha14 nha15 nha16 nha17 nha18 nha19 nha20 nha21 nha22


  • By admin
  • Comments closed