Bình Định – Nhật ký xây nhà Nhân Ái


Trung Thu l?i v?. Nhà nhà l?i s?p có thêm 1 cái T?t ?oàn viên, sum h?p, vui v?y bên ông bà, cha m?, anh ch?, con cháu. CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái vui m?ng vì ?ã th?c hi?n xong 11 ngôi nhà t?i ?à N?ng và Qu?ng Nam. Và nay, 5 ngôi nhà m?i t?i t?nh Bình ??nh c?ng s?p hoàn thành, ph?n nào vun vén thêm 1 mùa Trung Thu ?m áp và tràn ??y ni?m vui.

Nhà ch? Nguy?n Th? Ph? – t? 8, khu v?c 5, ph??ng Bùi Th? Xuân, TP.Quy Nh?n (cháu B?o – con ch? Ph?: 01675087810

Nhà anh Tr?n V?n Nuôi – t? 43, khu v?c 6, ph??ng Lê H?ng Phong, TP.Quy Nh?n. Anh ?ang mi?t mài quét vôi, mong s?m ???c v? nhà m?i

Nhà ch? Nguy?n Th? M? Hu? 01694175075- thôn K? S?n, xã Ph??c S?n, huy?n Tuy Ph??c

1 mái nhà tuy nh? nh?ng v?ng ch?c và 1 không gian trang nghiêm ?? th? cúng t? tiên

các chúth? xây ?ang g?p rút hoàn thi?n ngôi nhà ?? ng??i dân có 1 ch? trú ?n an toàn khi mùa m?a bão s?p ??n

Nhà ch? Nguy?n Th? Di?u – thôn Tuân L?, xã Ph??c Hi?p, huy?n Tuy Ph??c

Không khí vui v? khi chính các chú th? xây góp ph?n h? tr? công s?c ?? ng??i dân có 1 ngôi nhà m?i khang trang h?n