Phú Yên – Nhật ký thăm TT nuôi dưỡng người có công và bảo trợ XH


C?ng trong chuy?n th?m h?i vào chi?u ngày 26/10, ?oàn Qu? t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái cùng ??i s? nhân ái – Hoa h?u Di?m H??ng ghé th?m 45 c? già có công v?i cách m?ng và 17 tr? em m? côi ?ang ???c nuôi d??ng t?i Trung tâm nuôi d??ng ng??i có công và b?o tr? xã h?i t?nh Phú Yên. ?oàn ?ã ??n th?m h?i và t?ng s?a cho t?ng c? và các em m? côi. Ngoài nh?ng l?i ??ng viên tinh th?n các c? và các em nh?, ?oàn c?ng trao t?ng 12 thùng s?a t??i, 62 l?c n??c y?n, 65kg g?o, 15 thùng mì tôm, 40 lít d?u ?n cùng các nhu y?u ph?m v?i t?ng giá tr? 15 tri?u ??ng. Mong r?ng nh?ng món quà ý ngh?a t? Qu? t? thi?n s? ?m lòng các c? và các em t?i trung tâm.