Phú Yên – Nhật ký thăm TT Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập


Bu?i chi?u cùng ngày 26/10, sau l? trao t?ng 5 ngôi nhà Nhân Ái, ?oàn Qu? t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái cùng ??i s? nhân ái – Hoa h?u Di?m H??ng ?ã ??n th?m Trung tâm h? tr? phát tri?n giáo d?c hoà nh?p Phú Yên. Trung tâm hi?n có 126 tr? em khuy?t t?t ?ang theo h?c, trong ?ó có 40 em h?c n?i trú. ?oàn ?ã có bu?i g?p g?, trò chuy?n thân tình v?i các em, ??c bi?t ???c các em khi?m thính trình di?n ?i?u múa “Mùa xuân ??u tiên”. Nh?m ??ng viên tinh th?n, ti?p thêm ??ng l?c cho các em v??n lên trong cu?c s?ng, ?oàn ?ã trao t?ng 2 máy n??c u?ng nóng l?nh, 10 thùng s?a t??i và 450kg g?o v?i t?ng giá tr? 15 tri?u ??ng.