Bình Định – Nhật ký Thăm Trường chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn


Sau chuy?n th?m các c? ? Trung tâm ch?m sóc ng??i có công t?nh Bình ??nh, QU? T? THI?N CADI-SUN HÀNH TRÌNH NHÂN ÁI cùng ??i s? nhân ái ch??ng trình – Hoa h?u Di?m H??ng ?ã ti?p t?c ghé th?m Tr??ng chuyên bi?t Hy V?ng thành ph? Quy Nh?n. T?i ?ây ?ang nuôi d??ng 103 em khuy?t t?t. Ngoài vi?c th?m h?i, ??ng viên tinh th?n, giúp các em có thêm ??ng l?c trong h?c t?p và v??n lên trong cu?c s?ng, ?oàn ?ã trao t?ng trung tâm 1 tivi LG 42 inches và 400kg g?o v?i t?ng tr? giá 15 tri?u ??ng