Phú Yên – Nhật ký thăm nhà mới


M?t ngày sau bu?i l? trao t?ng nhà t?i Nhà V?n Hoá Lao ??ng t?nh Phú Yên, sáng ngày 27/10, Qu? t? thi?n Hành Trình Nhân Ái ?ã có chuy?n ?i g?p g? và th?m h?i các gia ?ình ???c t?ng nhà Nhân ái. Chuy?n th?m h?i có s? góp m?t c?a ông Hu?nh T?n Quy?n (Phó Ch? t?ch CADI-SUN), ??i s? Nhân Ái – Hoa h?u Di?m H??ng và ??i di?n H?i Ch? Th?p ??, chính quy?n ??a ph??ng.

N?m gia ?ình ???c trao t?ng nhà Nhân ái l?n này là gia ?ình anh Y Ti?p (xã S?n Giang, huy?n Sông Hinh), anh Nay Rek (buôn Chao, xã Ea Bá, huy?n Sông Hinh), anh Y Rá (buôn Ken, xã Ea Bá, huy?n Sông Hinh), ch? Trà Th? Chuy?n (thôn 4, xã Hoà Vinh, huy?n ?ông Hoà), ông Võ V?n Hi?n (45/1 Nguy?n T?t Thành, TP.Tuy Hoà, t?nh Phú Yên).

??n th?m c?n nhà m?i, ?oàn CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái b?t g?p nh?ng ánh m?t chan ch?a ni?m vui s??ng, nh?ng n? c??i luôn r?ng ng?i trên g??ng m?t c?a t?ng thành viên các gia ?ình. C?ng d? hi?u khi ni?m ao ??c b?y lâu c?a nh?ng m?nh ??i c? c?c này v? m?t mái ?m t??m t?t, v?ng chãi gi? ?ã thành hi?n th?c. “Có an c? thì m?i l?c nghi?p”, gi? ?ây, các h? gia ?ình càng có thêm ??ng l?c ?? v?ng tin h?n n?a v? m?t cu?c s?ng m?i h?nh phúc h?n.

Cùng v?i ?oàn Qu? t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái còn có s? tham d? c?a ch? Di?p ??i di?n H?i Ch? Th?p ?? Ph??ng 2 cùng anh Ph??ng ??i di?n U? ban M?t Tr?n T? Qu?c Vi?t Nam Tp.Tuy Hoà ??n th?m gia ?ình ông Võ V?n Hi?n và trao t?ng 2 món quà; ông Phúc ??i di?n H?i Ch? Th?p ?? xã Hoà Vinh, huy?n ?ông Hoà cùng ?oàn ghé th?m nhà ch? Trà Th? Chuy?n; ch? Lan bên H?i Ch? Th?p ?? xã S?n Giang, huy?n Sông Hinh cùng th?m h?i gia ?ình anh Y Ti?p; anh Y Rá và anh Nay Rek ???c Phó Ch? t?ch H?i Ch? Th?p ?? huy?n Sông Hinh – ch? Th? ??n th?m.

Ng?m nhìn nh?ng g??ng m?t ng?p tràn h?nh phúc c?a các gia ?ình càng th?u hi?u h?n s?c m?nh to l?n t? nh?ng ngh?a c? ??p tuy ??n gi?n, nh? bé nh?ng ??ng s?c ??ng lòng s? chia s? ?em ??n ni?m vui l?n, s?c m?nh tinh th?n giúp các m?nh ??i v??n lên trong cu?c s?ng.