Bình Định – Nhật ký Diễu hành cổ động Hành Trình Nhân Ái


Sáng nay, ?? tuyên truy?n c? ??ng cho l? trao nh?ng c?n nhà t? thi?n s? di?n ra vào ngày mai, Qu? CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái ?ã t? ch?c bu?i di?u hành t?i Thành Ph? Quy Nh?n. Bu?i di?u hành b?t ??u t? Nhà V?n hóa Lao ??ng t?nh Bình ??nh v?i s? tham gia c?a h?n 20 tình nguy?n viên c?a H?i Ch? Th?p ?? t?nh Bình ??nh… và nhi?u ng??i dân t?i Bình ??nh.

Sáng mai 25/9, ?oàn di?u hành s? ti?p t?c trên hành trình trên các tuy?n ph? xung quanh khu v?c Nhà V?n Hóa Lao ??ng t?nh Bình ??nh tr??c l? trao nhà Nhân ái CADI-SUN vào lúc 9h sáng.

1017434_176212869231437_1956526350_n

24660_176212819231442_1964639962_n

1239804_176212895898101_911105299_n

1237146_176212449231479_971952381_n

62463_176212432564814_188154354_n

1237096_176212409231483_2089939704_n