Quảng Ngãi – Nhật ký Diễu hành cổ động Hành Trình Nhân Ái


Sáng nay, ngày 8/1/2014, nh?m tuyên truy?n c? ??ng cho l? trao t?ng nhà Nhân ái s? di?n ra vào ngày 9/1/2014, Qu? t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái ?ã t? ch?c bu?i di?u hành t?i Qu?ng Ngãi. Bu?i di?u hành v?i s? tham gia c?a ??i di?n T?nh ?oàn Qu?ng Ngãi, h?n 20 tình nguy?n viên c?ng nh? ng??i dân ??a ph??ng ?ã ?i qua các tuy?n ???ng l?n t?i thành ph? Qu?ng Ngãi.

M?i tuy?n ???ng ?oàn di?u hành ?i qua ??u r?c r? s?c ?? c?a c?, c?a áo, c?a nhi?t hroadshow-0 roadshow-1 roadshow-2 roadshow-3 roadshow-4 roadshow-5 roadshow-6 roadshow-7 roadshow-8 roadshow-9 roadshow-10 roadshow-11 roadshow-12 roadshow-13 roadshow-14 roadshow-15 roadshow-16 roadshow-17 roadshow-18 roadshow-19 roadshow-20uy?t tr? mong mu?n s? chia tinh th?n t??ng thân t??ng ái ??n c?ng ??ng, h??ng ??n bu?i l? trao t?ng nhà vào ngày mai 9/1 t?i Nhà V?n Hoá Lao ??ng t?nh Qu?ng Ngãi.


  • By admin
  • Comments closed