Phú Yên – Nhật ký Diễu hành cổ động Hành Trình Nhân Ái


Sáng nay, 25/10, nh?m tuyên truy?n c? ??ng cho l? trao t?ng nh?ng c?n nhà Nhân Ái, Qu? t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái ?ã t? ch?c bu?i di?u hành t?i thành ph? Tuy Hoà, t?nh Phú Yên thu hút s? tham gia c?a 20 tình nguy?n viên cùng ng??i dân ??a ph??ng. Bu?i di?u hành xu?t phát t? Nhà V?n Hoá Lao ??ng t?nh Phú Yên ?i qua nhi?u tuy?n ???ng l?n t?i thành ph? Tuy Hoà.

M?i tuy?n ???ng ?oàn di?u hành ?i qua ??u nh?n ???c s? quan tâm c?a ng??i dân. T?t c? ??u mong ch? bu?i l? trao t?ng nhà ??y ý ngh?a di?n ra vào ngày mai, sáng 26/10, n?i m?i trái tim ??u hoà cùng nh?p ??p ??ng c?m và s? chia v?i nhau.