Đại diện Nhà tài trợ CADI-SUN, Hoa Hậu Diễm Hương đã đến Đà Nẵng


Mang trong mình ý ngh?a nhân v?n sâu s?c, qu? t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái ?ã chính th?c kh?i hành chuy?n xe ??u tiên mang nh?ng ni?m vui ??n v?i ng??i dân nghèo t?i xã Hòa Liên và Hòa Ninh thu?c huy?n Hòa Vang, thành ph? ?à N?ng vào ngày 11/6 v?a qua.

Theo chuy?n ?i này có s? hi?n di?n c?a ??i di?n nhà tài tr?: ông Hu?nh T?n Quy?n- phó t?ng giám ??c CADI-SUN, ông ?? Kiên C??ng- giám ??c chi nhánh CADI-SUN ?à N?ng, ??i s? Nhân Ái- hoa h?u th? gi?i ng??i Vi?t 2010 Di?m H??ng cùng ??i di?n H?i ch? th?p ?? thành ph? ?à N?ng ?ã ??n ??ng viên, th?m h?i các gia ?ình có hoàn c?nh khó kh?n n?m trong danh sách nh?ng gia ?ình ?ã ???c ch??ng trình tìm hi?u v? hoàn c?nh khó kh?n tr??c ?ó.

Trong th?i gian tìm hi?u, chúng tôi nh?ng ng??i làm ch??ng trình ?ã ??n th?m h?i t?ng nhà và tìm hi?u hoàn c?nh ?? hi?u rõ h?n v? nh?ng m?nh ??i b?t h?nh này, ?? chúng tôi có th? h? tr? và ph?n nào san s? b?t nh?ng n?i khó kh?n gian kh? c?a h?. V?i tinh th?n lá lành ?ùm lá rách, CADI-SUN cùng s? h? tr? c?a ??i s? Nhân Ái – Hoa h?u Di?m H??ng ?ã trao t?ng ph?n quà h? tr? tr? giá 25 tri?u cho gia ?ình anh Hu?nh V?n Qu?c, anh Nguy?n V?n Quang, anh L??ng Bàn, anh V? Thanh S?n, anh Nguy?n Ngh?a, anh Nguy?n Thiên.

M?i gia ?ình ???c ch??ng trình h? tr? m?t kho?n ti?n dù là không l?n nh?ng c?ng ph?n nào giúp ?? xây s?a l?i ngôi nhà ?ã c?, m?c nát và xu?ng c?p tr?m tr?ng. Tham gia vào ch??ng trình ?? th?y th??ng l?m nh?ng ánh m?t ánh lên ni?m vui và h?nh phúc khi nh?n ???c t?m lòng quý báu, nh?n ???c h? tr? ??y yêu th??ng t? qu? t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái.

Tr? thành ??i s? và tham gia xuyên su?t hành trình mang l?i mái ?m m?i cho nh?ng ng??i dân nghèo, Hoa h?u Di?m H??ng cho bi?t: cô r?t c?m ??ng tr??c nh?ng hoàn c?nh gia ?ình khi có d?p ???c giao l?u, trò chuy?n, chia s? nh?ng v?t v? c?ng nh? thi?u th?n, ?ói nghèo c?a ng??i dân n?i ?ây và c?m th?y vui m?ng tr??c s? quan tâm c?a các doanh nghi?p l?n v?i c?ng ??ng. Ch??ng trình s? ???c ghi hình và phát sóng trên youtube c?ng nh? c?p nh?t th??ng xuyên các thông tin, hình ?nh t?i ??a ch?: https://www.facebook.com/hanhtrinhnhanai.vn; http://hanhtrinhnhanai.vn/

IMG_0468 IMG_0389 IMG_0323 IMG_0277 IMG_0544 IMG_0537