Công ty Cadisun tri ân và phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng


Bày t? t?m lòng tr??c nh?ng c?ng hi?n, hy sinh to l?n c?a các anh hùng, li?t s? trong s? nghi?p ??u tranh b?o v? T? qu?c, sáng ngày 6/2/2017 lãnh ??o Qu?n Thanh Xuân, ph??ng H? ?ình và công ty Cadisun ?ã t? ch?c ?oàn ??n th?m, t?ng quà m? Vi?t Nam anh hùng Lê Th? Quýnh ?ang sinh s?ng tai ph??ng H? ?ình.

Công ty Cadisun tri ân và ph?ng d??ng m? Vi?t Nam Anh hùng
?oàn th?m h?i s?c kh?e, chúc M? s?ng lâu, s?ng kh?e là ch? d?a tinh th?n v?ng ch?c cho con cháu

T?i bu?i th?m h?i, ông Võ ??ng D?ng-Tr??ng ban t? ch?c Qu?n ?y Thanh Xuân ??i di?n cho ?oàn ?ã th?p nén h??ng bày t? lòng t??ng nh? ??n v? anh hùng li?t s?, ng??i ?ã không ti?c máu x??ng, d?ng c?m chi?n ??u, hy sinh vì s? nghi?p ??u tranh gi?i phóng dân t?c, vì n?n ??c l?p, t? do c?a T? qu?c, vì h?nh phúc c?a nhân dân; th?m h?i tình hình s?c kh?e, chuy?n gia ?ình, s? quan tâm c?a các c?p, các ngành trong vi?c ch?m lo cho cu?c s?ng c?a M?.

Thay m?t lãnh ??o Công ty Cadisun, ông Hu?nh T?n Quy?n-Phó t?ng giám ??c, trân tr?ng trao cho m? s? ti?n ph?ng d??ng 12,000,000, ??ng th?i ??ng viên tinh th?n, mong m? s?ng vui, s?ng kh?e ?? ch?ng ki?n s? ??i thay t?ng ngày, t?ng gi? c?a ??a ph??ng và ??t n??c. Bày t? lòng c?m kích tr??c s? quan tâm c?a lãnh ??o Qu?n, ph??ng và doanh nghi?p, thân nhân gia ?ình h?a s? ti?p t?c phát huy tinh th?n cách m?ng, k? th?a truy?n th?ng t?t ??p c?a gia ?ình.

Không ch? quan tâm h? tr? các gia ?ình Chính sách, Ng??i có công v?i cách m?ng, nhân d?p t?t Nguyên ?án công ty Cadisun còn trao nhi?u ph?n quà cho các gia ?ình khó kh?n, n?n nhân ch?t ??c da cam, tr? em nghèo, ng??i già cô ??n…v?i s? ti?n g?n tr?m tri?u ??ng.


  • By admin
  • Comments closed