Công ty CADI-SUN phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh HùngCác M? Vi?t Nam Anh hùng, các c? quan, doanh nghi?p trên ??a bàn qu?n Thanh Xuân ?ã tham d? bu?i l?

Ngày 3/2/2015, ?y ban Nhân dân Qu?n Thanh Xuân ?ã t? ch?c l? phong t?ng, truy t?ng danh hi?u cao quý “Bà M? Vi?t Nam Anh Hùng”. Tham d? bu?i l? có các M? Vi?t Nam Anh hùng, Bà Nguy?n Th? Bích Ng?c – Phó bí th? thành ?y, Phó ch? t?ch UBND Thành ph? Hà N?i, Ông Lê Toàn Khang – Phó Giám ??c S? Lao ??ng, Th??ng binh và Xã h?i Thành ph? Hà N?i, Ông V? Cao Minh – Bí th? Qu?n ?y, Ch? t?ch H?ND Qu?n Thanh Xuân; Ông Nguy?n Xuân L?u – Phó bí th? Qu?n ?y, Ch? t?ch UBND qu?n Thanh Xuân, các t? ch?c trên??a bàn Qu?n,… ?? tri ân nh?ng c?ng hi?n to l?n c?a các m?, t?i bu?i l? nhi?u t? ch?c chính tr?, xã h?i, các doanh nghi?p ?ã nh?n ch?m sóc, ph?ng d??ng các m? ??n cu?i ??i.

Là doanh nghi?p s?n xu?t trên ??a bàn Qu?n Thanh Xuân, trong nh?ng n?m qua song song v?i vi?c thúc ??y ho?t ??ng s?n xu?t, kinh doanh phát tri?n. Công ty CADI-SUN c?ng là doanh nghi?p ?i ??u trong công tác tri ân, ??n ?n, ?áp ngh?a v?i nhi?u ho?t ??ng thi?t th?c nh?: Th?m h?i, t?ng quà các th??ng binh, thân nhân gia ?ình li?t s? và n?n nhân ch?t ??c da cam; xây và t?ng nhà tình ngh?a cho c?u thanh niên xung phong; xây d?ng Qu? Hành trình nhân ái giúp ?? các gia ?ình chính sách t?i các t?nh mi?n Trung.


Bà Nguy?n Th? Bích Ng?c - Phó bí th? thành ?y, Phó ch? t?ch UBND Thành ph? Hà N?i trao t?ng quy?t ??nh
c?a Ch? t?ch n??c cho các M? Vi?t Nam Anh hùng Qu?n Thanh Xuân

Phát bi?u t?i bu?i l?, Bà Nguy?n Th? Bích Ng?c – Phó bí th? thành ?y, Phó ch? t?ch UBND Thành ph? Hà N?i, ?ã bày t? lòng bi?t ?n và chia s? nh?ng hy sinh, m?t mát v?i các m?. Bà c?ng g?i l?i c?m ?n chân thành t?i các ??n v?, ?oàn th?, t? ch?c chính tr?, xã h?i, các doanh nghi?p ?ã quan tâm giúp ?? v? v?t ch?t, tinh th?n, ch?m sóc s?c kh?e và nh?n ph?ng d??ng góp ph?n giúp các m? vui h?n, kh?e h?n.


Ông Hu?nh T?n Quy?n – Phó TG? Công ty CADI-SUN, ??i di?n doanh nghi?p nh?n ph?ng d??ng các M?

V?i mong mu?n góp m?t ph?n nh? bé c?a mình làm d?u b?t ?i nh?ng n?i ?au chi?n tranh v?n còn n?i m?nh ??t quê h??ng, t?i bu?i l?, Ông Hu?nh T?n Quy?n – Phó T?ng giám ??c Công ty CADI-SUN ?ã ??i di?n doanh nghi?p nh?n Ph?ng d??ng M? V? Th? Phách – Ph??ng Kh??ng Trung và M? Lê Th? Quýnh – Ph??ng H? ?ình, qu?n Thanh Xuân, Thành ph? Hà N?i v?i s? ti?n m?i M? 1 tri?u ??ng/ 1 tháng. ?ây là ho?t ??ng phù h?p v?i doanh nhân Vi?t Nam th?i bình.


  • By admin
  • Comments closed