Quảng Nam – Hoàn cảnh gia đình chị Phạm Thị Huệ


?oàn chúng tôi có d?p ??n vùng ??t Qu?ng Nam, n?i cu?c s?ng ng??i dân còn nhi?u khó kh?n nh?ng h? v?n không ng?ng v??n lên ?? thoát c?nh ?ói nghèo. Chúng tôi, nh?ng ng??i làm ch??ng trình không ng?i ???ng xa hy v?ng ?em ??n nh?ng hình ?nh chân th?t nh?t v? cu?c s?ng m?u sinh hàng ngày c?a ch? Ph?m Th? Hu? t?i Qu?ng Nam.

??n th?m gia ?ình ch? Ph?m Th? Hu? và ??ng hành cùng ch? qua m?t ngày t?n t?o, c?m giác xót xa dành cho ng??i ph? n? ??n thân khi ch? m?t mình quán xuy?n gia ?ình vì ch?ng ?ã m?t cách ?ây 4 n?m vào 2009. M?t khác, s?c kh?e ch? r?t kém khi b?nh ?au d? dày th??ng xuyên tái phát nh?ng ch? v?n ngày ngày 20 cây s? xu?ng ch? làm vi?c, nh?m trang tr?i cu?c s?ng ?? thi?u th?n và nuôi l?n ??a con yêu ch? v?a tròn 5 tu?i. Cu?c s?ng là v?y và luôn có nhi?u m?nh ??i c?n ???c giúp ?? khi ch? ch?a có nhà ?? ? và công vi?c l?i không ?n ??nh nên m?i ngày ?i làm ch? ph?i g?i con nh? t?i nhà ngo?i, ??n 6 chi?u ghé ngo?i ??a con v?. ??c m? l?n nh?t c?a ch? Hu? là có m?t c?n nhà ?m cúng ?? con ch? ???c ng? th?t ngon khi gió, m?a v? vì nhà ch? ch? là c?n g? ?óng t?m s?ng qua ngày tháng. Trong chuy?n ?i l?n này c?a ?oàn chúng tôi, m?nh ??i c?a ch? Ph?m Th? Hu? nh? nh?c nh? chúng tôi “Tình m? th??ng con là vô b? b?n” , ??i v?i hoàn c?nh nh? ch? Hu?, m?t mái nhà s? r?t xa t?m tay nh?ng chúng tôi, nh?ng ng??i làm ch??ng trình s? c? g?ng ch?p cánh cho ??c m? c?a ch? thành hi?n th?c.

Các thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm có th? chia s? hoàn c?nh v?i anh ch? qua: ??a ch?: ??i 6, Thôn 4, xã Tam L?c, huy?n Phú Ninh, Qu?ng Nam. S? ?i?n tho?i liên l?c: 01627 886 704

530304_155409597978431_1535752304_n

971835_155409734645084_2087033914_n

988259_155409604645097_2042685496_n

988259_155409614645096_1626653446_n

998515_155409581311766_91527342_n

1000686_155409717978419_1654126837_n

1001132_155409551311769_1889272065_n

1001862_155409634645094_1380485585_n

1005592_155409704645087_1570185247_n

1006254_155409554645102_1748151271_n

1011510_155409661311758_560651598_n

1012870_155409684645089_1112735130_n

1016537_155409644645093_1662251624_n