Đà Nẵng – Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Thiện


M?i m?nh ??i là m?t câu chuy?n và chuy?n ?i l?n này ?oàn chúng tôi ?i sâu vào Hòa Vang ?? th?m gia ?ình anh ch? Nguy?n Thi?n. M?t gia ?ình ?ông con và còn nhi?u khó kh?n trong cu?c s?ng v?i c?m áo, g?o ti?n. M?u sinh m?i ngày là v?n ?? c?a m?i ng??i, nh?ng v?i cu?c s?ng hi?n ??i ngày nay v?i m?c thu nh?p ch? 3-4 tri?u chi tiêu cho gia ?ình 6 ng??i nh? gia ?ình anh Nguy?n Thi?n có l? r?t khó kh?n, b?i anh Thi?n m?i ngày ?i làm thuê, v? ? nhà ch?m con nên cu?c s?ng nhi?u thi?u th?n và ??n nay gia ?ình anh Thi?n ch?a có m?t “mái ?m” th?t s?. Tuy v?y, hai v? ch?ng anh v?n c? g?ng làm vi?c v?i ??c mong thoát kh?i c?nh ?ói nghèo, nuôi con ?n h?c thành ??t và h?n th? m? ??c c?a anh ch? có m?t ngôi nhà t?t thay th? c?n nhà ?ang xu?ng c?p tr?m tr?ng ?? 4 ??a con s?ng ?? v?t v? v? sau. Nhìn dáng ng??i nh? bé c?a anh d??i cái n?ng g?t, nhìn c?nh các em nh? qu?n quit bên m?, nh?ng ng??i th?c hi?n ch??ng trình không kh?i ch?nh lòng. Các thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm có th? chia s? hoàn c?nh v?i anh ch? qua ??a ch?: Anh Nguy?n Thi?n, Trung Ngh?a, Hòa Minh, Hòa Vang, ?à N?ng.

933877_155461581306566_1347242748_n

935802_155461254639932_1784213438_n

944515_155461414639916_1453094659_n

945671_155461694639888_573771820_n

993599_155461267973264_1004901535_n

996504_155461361306588_841743255_n

998194_155461334639924_595949067_n

999477_155461431306581_1832554621_n

1000701_155461327973258_1502101989_n

1002244_155461591306565_995671533_n

1011307_155461307973260_263345262_n

1045094_155461634639894_1111187784_n

1045098_155461401306584_1720787963_n

1069366_155461257973265_502736572_n