Đà Nẵng – Hoàn cảnh gia đình anh Vũ Thanh Sơn


Có tr?i qua c?nh thi?u th?n, ??u t?t m?t t?i v?i n?i lo “C?m áo, g?o ti?n” m?i th?m n?i lo toan, khó kh?n mà gia ?ình anh V? Thanh S?n ?ang tr?i qua hàng ngày. Là tr? c?t chính trong gia ?ình thì v?i m?c thu nh?p th?p, anh S?n g?n nh? không th? chi tr? cho các kho?n c?a gia ?ình và ch?m lo t?t v?t ch?t, l?n tinh th?n cho ba ??a con nh?.

Cu?c s?ng m?i ngày càng kh? c?c h?n khi anh ?i làm thuê ngày có ngày không, v? anh ngoài n?i tr?, ch?m lo cho các con còn làm thêm 6 sào ru?ng nh?ng m?c thu nh?p gia ?ình V? Thanh S?n v?n r?t th?p, không ?? ?i?u ki?n ?? tu s?a l?i ngôi nhà g? x?p x?.

Hãy cùng chung tay giúp ?? anh hoàn thành ??c m? v? m?t ngôi nhà ?m áp mà n?i ?ó luôn có ti?ng c??i, s? sum v?y h?nh phúc bên các con th? sau m?i ngày v? ch?ng anh ?i làm v?. Các thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm có th? chia s? hoàn c?nh v?i anh ch? qua ??a ch?: An S?n, Hòa Ninh, Hòa Vang, ?à N?ng. S? ?i?n tho?i liên l?c: 01267 208 155