CADI-SUN thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày 27/7


?ã thành truy?n th?ng, hàng n?m, nhân d?p ngày Th??ng binh – Li?t s? 27/7, Công ty CADI-SUN ??u t? ch?c các ho?t ??ng ??n ?n ?áp ngh?a, tri ân nh?ng ng??i, nh?ng gia ?ình có công v?i T? Qu?c. K? ni?m 68 n?m ngày Th??ng binh Li?t s? n?m nay, m??c du? hoa?t ?ô?ng sa?n xuâ?t Kinh doanh cu?a doanh nghiê?p ?ang trong giai ?oa?n bâ?n r?n, nh?ng la?nh ?a?o Công ty vâ?n da?nh th??i gian ?ê?n th?m ca?c gia ?i?nh chi?nh sa?ch trên ?i?a ba?n.


?oàn lãnh ??o CADI-SUN trò chuy?n thân m?t cùng gia ?ình M? Vi?t Nam anh hùng


Ông Hu?nh T?n Quy?n-Pho? tô?ng gia?m ?ô?c/Pho? chu? ti?ch th???ng tr??c Công ?oa?n Công ty Cadisun ân c?n h?i th?m s?c kh?e, ??ng viên tinh th?n và t?ng quà M? Vi?t Nam anh hùng

Ông Hu?nh T?n Quy?n-Pho? tô?ng gia?m ?ô?c/Pho? chu? ti?ch th???ng tr??c Công ?oa?n Công ty Cadisun cu?ng v??i ca?c ?ô?ng chi? la?nh ?a?o u?y ban nhân dân ph???ng, ca?c ?ô?ng chi? trong Ban châ?p ha?nh Công ?oa?n Công ty ?ã ??n th?m h?i, t?ng quà hai M? Viê?t Nam Anh Hu?ng la? me? V? Th? Phách-Ph??ng Kh??ng Trung và M? Lê Th? Quýnh-Ph??ng H? ?ình. Thay m??t la?nh ?a?o Công ty Ông Huy?nh Tâ?n Quyê?n ?ã ân c?n th?m h?i s?c kh?e, ??ng viên tinh th?n và chúc các m?, s?ng lâu, s?ng kh?e và ma?i là t?m g??ng sáng cho l??p l??p thê? hê? con cha?u h?c t?p, noi theo. Cu?ng nhân di?p na?y công ty Cadisun cu?ng trao t?ng m?i m? sô? tiê?n phu?ng d???ng 6 tha?ng cuô?i n?m tr? giá 6.000.000 ?ô?ng. Sô? tiê?n tuy không pha?i la? l??n, gia? tri? vâ?t châ?t tuy ch?a pha?i la? nhiê?u nh?ng ?o? la? tâ?m lo?ng, la? tra?ch nhiê?m cu?a ca?n bô?, nhân viên Cadisun ?ô?i v??i thê? hê? ?i tr???c ?a? co? nhiê?u cô?ng hiê?n, ?o?ng go?p cho ca?ch ma?ng Viê?t Nam. Xu?c ?ô?ng tr???c ti?nh ca?m cu?a doanh nghiê?p va? chi?nh quyê?n ?i?a ph??ng, thân nhân ca?c me? Viê?t Nam anh hu?ng ?a? ca?m ?n va? h??a se? tiê?p tu?c ch?m so?c ca?c me? thâ?t tô?t ?ê? ca?c cu? sô?ng lâu, sô?ng kho?e v??i cha?u con.

Là doanh nghi?p s?n xu?t trên ??a bàn Qu?n Thanh Xuân, trong nh?ng n?m qua song song v?i vi?c thúc ??y ho?t ??ng s?n xu?t, kinh doanh phát tri?n.Cadisun c?ng là doanh nghi?p ?i ??u trong công tác tri ân, ??n ?n, ?áp ngh?a v?i nhi?u ho?t ??ng thi?t th?c nh?: Th?m h?i, t?ng quà các th??ng binh, thân nhân gia ?ình li?t s? và n?n nhân ch?t ??c da cam; xây và t?ng nhà tình ngh?a cho c?u thanh niên xung phong; t?ng quà cho các gia ?ình chính sách; xây d?ng Qu? Hành trình nhân ái giúp ?? các gia ?ình khó kh?n t?i các t?nh mi?n Trung, ?ng h? ??ng bào bão l?t mi?n Trung…


  • By admin
  • Comments closed