Bình Định – Nhật ký thăm nhà mới


Sáng ngày 26/9, m?t ngày sau bu?i l? trao t?ng nhà t?i Nhà V?n Hóa t?nh Bình ??nh, ê-kíp Qu? t? thi?n Hành Trình Nhân Ái ?ã có chuy?n ?i g?p g? ?? th?m h?i các gia ?ình ???c t?ng nhà Nhân Ái trong ch??ng trình l?n này. Bu?i g?p g? di?n ra trong không khí ?m cúng, thân tình v?i s? tham d? c?a ông Hu?nh T?n Quy?n (Phó T?ng Giám ??c CADI_SUN); ông Ngô V?nh Kh??ng (Phó ch? t?ch H?i Ch? Th?p ?? t?nh Bình ??nh); ??i s? Nhân Ái c?a ch??ng trình- Hoa h?u Di?m H??ng cùng ??i di?n chính quy?n ??a ph??ng.

Các gia ?ình ???c trao t?ng nhà trong ch??ng trình l?n này g?m gia ?ình ch? NGUY?N TH? DI?U, thôn Tuân L?, xã Ph??c Hi?p, huy?n Tuy Ph??c, gia ?ình ch? NGUY?N TH? M? HU?, thôn K? S?n, xã Ph??c S?n, huy?n Tuy Ph??c, gia ?ình ch? NGUY?N TH? PH?: t? 8, khu v?c 5, P.Bùi Th? Xuân, TP.Quy Nh?n, gia ?ình ch? NGUY?N TH? THÙY TIÊN, thôn Xuân M?, xã Ph??c Hi?p, huy?n Tuy Ph??c, gia ?ình anh TR?N V?N NUÔI, t? 43, khu v?c 6, P.Lê H?ng Phong, TP.Quy Nh?n, t?nh Bình ??nh

Trong c?n nhà m?i, ni?m vui và n? c??i hi?n rõ trên t?ng khuôn m?t m?i thành viên các gia ?ình khi ?ón ti?p ?oàn CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái ??n th?m. V?i h?, ??c m? v? m?t mái nhà v?ng chãi, khang trang, ?p áp gi? ?ã thành hi?n th?c ?? h? an tâm làm vi?c và cùng hi v?ng v? m?t cu?c s?ng ngày mai t??i sáng h?n.

C?ng trong bu?i th?m nhà l?n này, các gia ?ình ?ã ???c chính quy?n ??a ph??ng trao t?ng nh?ng món quà ý ngh?a. Gia ?ình Hu?, ch? Di?u ???c UBMTTQVN huy?n Tuy Ph??c t?ng thêm m?i gia ?ình 5 tri?u ??ng. Gia ?ình ch? Thùy Tiên ???c UBMTTQVN huy?n Tuy Ph??c t?ng 5 tri?u ??ng, H?i ph? n? xã Ph??c Hi?p t?ng 2,5 tri?u ??ng. Gia ?ình ch? Ph? ???c UBND Ph??ng Bùi Th? Xuân t?ng 7 tri?u ??ng, UBMTTQVN Ph??ng Bùi Th? Xuân t?ng 5 tri?u ??ng và H?i Ch? Th?p ?? Ph??ng Bùi Th? Xuân t?ng 1 N?i C?m ?i?n, Gia ?ình anh Nuôi ???c Nuôi ???c H?i Ch? Th?p ?? Ph??ng Lê H?ng Phong t?ng 1 cái m?n.

Thi?t ngh?, cu?c s?ng này không thi?u nh?ng m?nh ??i khó kh?n, v?t v?, nh?ng ch? c?n s? chung tay giúp s?c c?a c?ng ??ng, nh?ng mái nhà s? thêm v?ng ch?c, nh?ng vòng tay s? thêm ?m áp và nh?ng n? c??i s? thêm r?ng r? trên môi ?? nh?ng m?nh ??i v?t v? có thêm ni?m tin, ngh? l?c v??n lên.